Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Sáng Thế Ký đoạn 30

Câu ghi nhớ: Ê-phê-sô 4:32 Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Mục đích: Giúp chúng ta nhờ cậy Chúa để sống tốt và bình an với nhau trong ơn lành của Ngài hơn là là sống tranh cạnh với nhau!

I. Hoàn cảnh sống của gia đình Gia-cốp:
1.Thái độ của Ra-chên:
a. Nhìn vào tình trạng của chính mình: Sáng Thế Ký 30: 1a Ra-chên thấy mình chẳng sanh con cho Gia-cốp. (Không biết nhìn lên Chúa)
b. Cay đắng người khác: thì đem lòng ghen ghét chị. (So sánh, tranh cạnh)
– Gia đình của Ên-ca-na và Anne: 1 Samuel đoạn 1-2.
c. Nói những lời từ sự cay đắng: 30:1b Nói cùng Gia-cốp rằng: Hãy cho tôi có con, bằng không, tôi chết. (Áp lực chồng, cảm nhận sự tuyệt vọng)
*  Bà Rê-bê-ca: Sáng Thế Ký 27:46 Rê-be-ca nói cùng Y-sác rằng: Tôi đã chán, không muốn sống nữa, vì cớ mấy con gái họ Hếch. Nếu Gia-cốp cưới một trong mấy con gái họ Hếch mà làm vợ, tức một người con gái trong xứ như các đứa đó; thôi, tôi còn sống mà chi?
*  Vợ Gióp: Gióp 2:9 Vợ người nói với người rằng: Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi!
*  Ông Gióp: Gióp 7:11 Bởi cớ ấy, tôi chẳng cầm miệng tôi. Trong cơn hoạn nạn của lòng tôi, tôi sẽ nói ra. Trong cay đắng của linh hồn tôi, tôi sẽ phàn nàn.
2. Thái độ của Gia-cốp:
a. Nổi giận: Sáng Thế Ký 30:2a Gia-cốp nổi giận cùng Ra-chên…
(Sáng Thế Ký 25:27b còn Gia-cốp là người hiền lành cứ ở lại trại.)
b. Nhận biết không thể thay quyền Chúa: 30:2b Há ta được thay quyền Đức Giê-hô-va, mà không cho ngươi sanh sản sao? (Bất lực)

II. Cách giải quyết nan đề của Ra-chên:
1. Nhờ kết quả từ người khác: 30:3 Ra-chên rằng: Nầy con đòi Bi-la của tôi, hãy lại cùng nó, hầu cho nó sanh đẻ thay cho tôi, đặng phần tôi bởi nó cũng có con nữa.
2. Gia-cốp chìu theo: 4 Vậy, Ra-chên đưa Bi-la làm hầu Gia-cốp, và người đi lại cùng nàng.
3. Nàng hầu Bi-la: 30:5 Bi-la thọ thai, sanh một con trai cho Gia-cốp.
4. Đặt tên con: 30:6 Ra-chên rằng: Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi, nên cho tôi một con trai; vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai đó là Đan.
5. Tên con thứ nhì: 30:7 Bi-la, con đòi của Ra-chên, thọ thai nữa, và sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. 8 Ra-chên rằng: Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng; vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai nầy là Nép-ta-li. (Sống hơn thua, không bình an)

III. Cách Lê-a đối phó với Ra-chên:
1. Nhìn thấy mình: Sáng Thế Ký 30:9 Lê-a thấy mình thôi sanh sản.
2. Nhờ người khác kết quả cho mình: Bèn bắt Xinh-ba, con đòi mình, làm hầu cho Gia-cốp. 10 Xinh-ba, con đòi của Lê-a, sanh một con trai cho Gia-cốp.
3. Đặt tên con: 30:11 Lê-a rằng: Phước biết dường bao! Rồi đặt tên đứa trai đó là Gát.
4. Tên con thứ nhì: 12 Xinh-ba, con đòi của Lê-a, sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp; 13 thì Lê-a rằng: Tôi lấy làm vui mừng dường bao, vì các con gái sẽ xưng ta được phước! Nàng bèn đặt tên đứa trai đó là A-se.

IV. Cách Ra-chên và Lê-a cư xử với nhau:
1. Ra-chên muốn trái cây của chị: Sáng Thế Ký 30:14 Nhằm mùa gặt lúa mì, Ru-bên đi ra đồng gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a, mẹ mình. Ra-chên bèn nói cùng Lê-a rằng: Xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó.
2. Lê-a đối đáp: Sáng Thế Ký 30:15 Đáp rằng: Cướp chồng chị há là một việc nhỏ sao, nên em còn muốn lấy trái phong già của con trai của chị nữa?
3. Trao đổi trái táo: Ra-chên rằng: Ừ thôi! Chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó. (Loại táo rừng theo BHD, trái táo tình theo BD2011).
4. Lê-a đến với Gia-cốp: 30:16 Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng: Chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng; vậy, đêm đó người lại nằm cùng nàng.

V. Chúa nhậm lời cầu xin của Lê-a:
1. Đứa con thứ năm: 30:17 Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, nàng thọ thai và sanh cho Gia-cốp một con trai thứ năm.
2. Đặt tên con: Sáng Thế Ký30:18 Nàng rằng: Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng; vậy, nàng đặt tên đứa con trai đó là Y-sa-ca.
3. Đứa con thứ sáu: Sáng Thế Ký 30:19 Lê-a thọ thai nữa, sanh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp, 20 bèn nói rằng: Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quí báu; lần nầy chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sanh cho người sáu con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai nầy là Sa-bu-lôn. (Tin và công bố cho hôn nhân của mình).
4. Đứa thứ bảy: 30:21 Kế đó, nàng sanh một con gái, đặt tên là Đi-na.

VI. Chúa nhớ đến Ra-chên:
1. Nhậm lời cầu nguyện: Sáng Thế Ký 30:22 Đức Chúa Trời nhớ lại Ra-chên, bèn nhậm lời và cho nàng sanh sản.
2. Cho kết quả: Sáng Thế Ký 30: 23 Nàng thọ thai, sanh một con trai, mà rằng: Đức Chúa Trời đã rửa sự xấu hổ cho tôi rồi; 24 bèn đặt tên đứa trai đó là Giô-sép.
3. Xin thêm: lại nói rằng: Cầu xin Đức Giê-hô-va thêm cho một con trai nữa!

VII. Gia-cốp muốn ra khỏi nhà cậu: Nơi thờ hình tượng, gian dối! Trở về Đất hứa.
1. Xin phép cậu ngưng làm việc: Sáng Thế Ký 30:25 Khi Ra-chên đã sanh Giô-sép thì Gia-cốp thưa cùng La-ban rằng: Xin cậu cho tôi thôi, đặng trở về quê hương tôi.
2. Xin cho vợ con cùng đi: Sáng Thế Ký 30:26 xin giao vợ và con lại cho tôi, mà tôi đã được vì cớ giúp cậu, để tôi đi; bởi cậu cũng biết rằng tôi đã giúp công việc cho cậu thể nào.
(Gia-cốp muốn ra khỏi đó một cách hợp pháp).
3. La-ban muốn giữ Gia-cốp: Sáng Thế Ký 30:27 La-ban đáp rằng: Ước gì cậu được nhờ ơn cháu! (Ngăn trở sự trở về Đất hứa của Gia-cốp).
* Vua Pha-ra-ôn: Xuất 3:19 Vả, ta biết rằng dẫu lấy quyền lực ép buộc vua Ê-díp-tô, thì người cũng chẳng bao giờ cho các ngươi đi! 20 Nhưng ta sẽ giơ tay ra hành xứ Ê-díp-tô bằng các phép lạ ta làm giữa xứ đó, sau rồi họ sẽ cho các ngươi đi. (YSRE bị làm nô lệ 430 năm).
* Trong thời kỳ Nê-hê-mi: Nê-hê-mi 2:10 Khi San-ba-lát, người Hô-rôn, và Tô-bi-gia, là kẻ tôi tớ Am-môn, hay điều đó, thì lấy làm bất bình vì có người đến đặng tìm kiếm sự hưng thạnh của dân Y-sơ-ra-ên.
4. Nhận biết Chúa ban phước vì cớ Gia-cốp: Cậu cũng đoán rõ ràng Đức Giê-hô-va đã vì cháu mà ban phước cho cậu vậy.
* Vì cớ Áp-ra-ham cầu thay: Sáng Thế Ký 19:29 Vả, khi Đức Chúa Trời hủy diệt các thành nơi đồng bằng, tức là thành Lót ở, thì nhớ đến Áp-ra-ham, cứu Lót ra khỏi chốn phá tan đó.
* Vì cớ Giô-sép: Sáng Thế Ký 39:5 Từ khi người đặt Giô-sép cai quản cửa nhà cùng hết thảy của cải mình rồi, thì Đức Giê-hô-va vì Giô-sép ban phước cho nhà người; sự ban phước của Đức Giê-hô-va bủa khắp mọi vật của người làm chủ, hoặc trong nhà, hoặc ngoài đồng. 23 Chủ ngục chẳng soát lại những việc đã ở nơi tay Giô-sép, vì có Đức Giê-hô-va phù hộ chàng, xui cho việc chi chàng làm cũng được thạnh vượng.
* Vì cớ chúng ta: Ma-thi-ơ 24:22 Nếu những ngày ấy không giảm bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các ngươi được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt.

VIII. La-ban muốn Gia-cốp tiếp tục làm việc:
1. Muốn gài thêm bẫy cho Gia-cốp: Sáng Thế Ký 30:28 Lại nói rằng: Cháu hãy định công giá cháu đi, rồi cậu sẽ trả cho!
* Vì Gia-cốp đã thất bại khi định giá trước đây: Sáng Thế Ký 29:18 Gia-cốp yêu Ra-chên nên nói rằng: Vì nàng Ra-chên, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong bảy năm. + Bảy năm nữa!
2. Cách làm việc của Gia-cốp: Sáng Thế Ký 30:29 Gia-cốp đáp: Cậu biết tôi giúp đỡ cậu thể nào, và về tay tôi bầy súc vật cậu được ra sao.
3. Gia-cốp thấy sự ban phước của Chúa qua mình: 30a Trước khi tôi đến, súc vật của cậu thật ít, nhưng từ khi tôi đến ở, thì thêm nhiều quá bội. Đức Giê-hô-va đã ban phước cho cậu từ khi tôi bước chân vào nhà nầy. (7 năm tình nguyện + 7 năm bị lừa = 14).
4. Gia-cốp chẳng có gì cả: 30c bây giờ biết chừng nào tôi sẽ được lo việc nhà tôi?
Truyền Đạo 5:8 Khi ngươi thấy trong xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm đến lẽ chánh trực, sự trái phép công bình, thì chớ lấy làm lạ; vì có kẻ cao hơn kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có Đấng cao hơn nữa.
Châm Ngôn 22:22 Chớ bóc lột kẻ nghèo bởi vì họ nghèo, cũng đừng hà hiếp người khốn khổ nơi cửa thành.

IX. Hợp đồng về cách làm việc:
1. Ý của La-ban: Sáng Thế Ký 30:31 La-ban rằng: Cậu sẽ cho cháu cái gì bây giờ?
2. Ý của Gia-cốp: Đáp rằng: Sẽ chẳng cho tôi chi cả. Nếu thuận theo lời nầy, thì tôi sẽ cho ăn và chăn bầy súc vật cậu nữa.
3. Điều kiện rõ ràng: Sáng Thế Ký 30:32 Ngày nay tôi sẽ đi kiểm soát các bầy chiên và bầy dê của cậu; trong bầy chiên bầy dê, hễ con nào có rằn, có đốm, cùng chiên sắc đen, thì tôi sẽ để riêng ra; ấy sẽ là phần công giá của tôi đó. (Một số ít chiên rằn, đốm,sắc đen lúcđó).
4. Kết quả công giá ngay thẳng trong tương lai: Sáng Thế Ký 30:33 Một mai cậu đi xem xét công giá tôi, thì lòng ngay thẳng tôi sẽ làm chứng trước mặt cậu. Hễ ở về phần bên tôi, các con dê nào không có rằn và đốm, các chiên con nào không có sắc đen, thì sẽ cho là ăn cắp. (La- ban nghĩ nắm phần thắng trong tay).

X. La-ban ký hợp đồng:
1. Đồng ý lời của Gia-cốp: Sáng Thế Ký 30:34 La-ban đáp: Ừ thôi! Được như lời cháu nói.
2. La-ban chia bầy ra: Sáng Thế Ký 30:35 Chính ngày đó, La-ban liền để riêng các dê đực có sọc, có đốm, các dê cái có rằn, có đốm, các vật nào có đốm trắng và các chiên con có sắc đen, giao cho mấy con trai mình. (Con trai La-ban giữ bầy cho Gia-cốp).
3. Khoảng cách của hai bầy: 30:36 rồi để Gia-cốp cùng mình ở cách xa nhau chừng ba ngày đường. Gia-cốp bèn chăn bầy súc vật của La-ban chỉ còn lại. (La-ban sợ Gia-cốp gian dối, La-ban nghĩ mình khôn ngoan).

XI. Cách Gia-cốp tạo chiên con có sọc, rằn và đốm:
1. Lột vỏ cây: Sáng Thế Ký 30:37 Đoạn, Gia-cốp lấy nhành bạch dương, nhành bồ đào và nhành bá-tiên tươi, lột vỏ để bày lằn da trắng ở trong ra.
2. Để nhành cây trong máng: Sáng Thế Ký 30:38 Người để những nhành đã lột vỏ trong máng trước mặt con chiên, là nơi các thú đó đến uống; khi đến uống nước thì con chiên có giao hiệp nhau.
Sáng Thế Ký 31:11 Thiên sứ Đức Chúa Trời phán cùng ta trong mộng rằng: Hỡi Gia-cốp! Ta bèn thưa: Có tôi đây. 12 Thiên sứ rằng: Hãy nhướng mắt lên mà nhìn: hết thảy chiên đực đang giao hiệp cùng chiên cái đều có sọc, có rằn và có đốm; vì ta đã thấy cách La-ban ăn ở cùng ngươi rồi.
3. Kết quả: Sáng Thế Ký 30:39 Các con chiên ngó thấy những nhành đó mà giao hiệp nhau thì sanh chiên con có sọc, có rằn và có đốm.
4. Tách bầy ra: Sáng Thế Ký 30:40 Gia-cốp để riêng chiên con ra, rồi để chiên cái trong bầy của La-ban trước mặt các con có sọc và có sắc đen; nhưng bầy mình thì riêng ra, không để gần bầy của La-ban.
5. Chọn chiên mập mạnh: Sáng Thế Ký 30:41 Vả, mọi lần các con chiên mạnh mập giao hiệp, thì Gia-cốp để các nhành đó dưới mắt trong máng uống nước, đặng chúng nó đối nhành mà giao hiệp cùng nhau. 42 Nhưng khi nào con chiên gầy ốm, thì người không để nhành như vậy; thế thì, các chiên con gầy ốm để về phần La-ban, còn chiên con mạnh mập lại về phần Gia-cốp.
6. Gia-cốp giàu có: Sáng Thế Ký 30:43 Vậy, người trở nên rất giàu, có nhiều bầy súc vật, tôi trai, tớ gái, lạc đà và lừa.
Xuất 12:35 Vả, dân Y-sơ-ra-ên có làm y theo lời Môi-se đã dặn, xin người Ê-díp-tô những đồ bằng bạc và bằng vàng cùng áo xống. 36 Đức Giê-hô-va làm cho dân sự được ơn trước mắt người Ê-díp-tô, nên họ bằng lòng cho; và dân Y-sơ-ra-ên lột trần người Ê-díp-tô vậy. 40 Vả, thì kiều ngụ của dân Y-sơ-ra-ên tại xứ Ê-díp-tô được bốn trăm ba mươi năm.
CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Jesus kính yêu của con là Đấng có quyền trên mọi lãnh vực trong đời sống của con, con cầu xin Đức thánh Linh của Ngài dạy cho con học biết cách sống và được phước theo cách của Ngài hơn là bôn ba khốn khổ như cuộc đời của Gia-cốp. Xin Chúa giúp cho chúng con biết cách đối xử với nhau trong gia đình cũng như với những người thân, tránh những điều không công bằng, không đẹp lòng Chúa và gây tổn thương cho nhau. Cảm ơn Đức Chúa Jesus Christ, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 + 19 =