Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Sáng Thế Ký đoạn 32

Câu ghi nhớ: 2 Cô-rinh-tô 5:18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
Mục đích: Rô-ma 12:18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.

I.Thiên sứ chiến trận:
1.Gặp Gia-cốp: Sáng Thế Ký 32: 1 Gia-cốp cứ đi đường, có thiên sứ Đức Chúa Trời gặp người. (Gia-cốp vâng lời Chúa trở về. Sáng Thế Ký 31: 3).
Thi Thiên 34:7 Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài và giải cứu họ.
Hê-bơ-rơ 1:14 Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao?
2. Gia-cốp đặt tên nơi đó: Sáng Thế Ký 32:2 Khi Gia-cốp thấy các vị nầy, nói rằng: Ấy là trại quân của Đức Chúa Trời! Nên người đặt tên chỗ đó là Ma-ha-na-im.
Trước đây Gia Cốp thấy thiên sứ trong chiêm bao: Sáng Thế Ký 28: 10 Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, 11 tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó; 12 bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó. 13 Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đang nằm ngủ đây. 14 Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. 15 Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi. 16 Gia-cốp thức giấc, nói rằng: Thật Đức Giê-hô-va hiện có trong nơi đây mà tôi không biết! 17 Người bắt sợ và nói rằng: Chốn nầy đáng kinh khủng thay! Đây thật là đền Đức Chúa Trời, thật là cửa của trời!

II. Gia-cốp chuẩn bị đối diện với Ê-sau:
1. Sai sứ giả đến trước: Sáng Thế Ký 32: 3 Gia-cốp sai sứ giả đến trước cùng Ê-sau, anh mình, ở trong xứ Sê-i-rơ thuộc về địa-phận Ê-đôm. (Cầu hòa).
2. Báo cho Ê-sau về sự trở về của Gia-cốp: Sáng Thế Ký 32: 4 người bèn dặn rằng: Các ngươi hãy thưa cùng Ê-sau, chúa ta như vầy: Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa, có nói như vầy rằng: Tôi đã ngụ tại nhà La-ban đến ngày nay; 5 có bò, lừa, chiên, tôi trai, tớ gái; vậy, xin sai đi nói cho chúa hay trước, hầu cho nhờ được ơn trước mặt chúa tôi. (Gia-cốp hạ mình; không về để giành tài sản! Và mong Ê-sau tha thứ): Ma-thi-ơ 5: 23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ.
3. Sứ giả hồi báo: Sáng Thế Ký 32: 6 Các sứ giả trở về nói cùng Gia-cốp rằng: Chúng tôi đã đi đến Ê-sau, anh của chủ; nầy người đang đem bốn trăm người đến để rước chủ.
*   Hơn 430 năm sau con cháu của Ê-sau đối với con cháu Gia-cốp: Dân Số Ký 20: 14 Đoạn, từ Ca-đe, Môi-se sai sứ giả đi đến vua Ê-đôm đặng nói rằng: Y-sơ-ra-ên, là em vua, có nói như vầy: Vua biết các sự tai nạn đã xảy đến cho chúng tôi, 15 và tổ phụ chúng tôi đi xuống xứ Ê-díp-tô là làm sao? Chúng tôi đã ở lâu tại xứ Ê-díp-tô, nhưng dân xứ đó bạc đãi chúng tôi và tổ phụ chúng tôi. 16 Chúng tôi có kêu la cùng Đức Giê-hô-va; Ngài có nghe thấu tiếng kêu, bèn sai một thiên sứ dẫn chúng tôi ra khỏi xứ Ê-díp-tô. Nầy, chúng tôi hiện ở tại Ca-đe, là thành ở nơi đầu bờ cõi của vua. 17 Xin cho phép chúng tôi đi ngang qua xứ của vua; chúng tôi sẽ chẳng đi ngang qua đồng ruộng, sẽ chẳng đi ngang vườn nho, và chúng tôi cũng sẽ chẳng uống nước các giếng; chúng tôi sẽ đi theo đường cái của vua, không xây qua bên hữu, cũng không xây qua bên tả cho đến chừng nào đã đi ngang khỏi bờ cõi của vua. 18 Nhưng Ê-đôm đáp rằng: Ngươi chớ khá đi ngang ranh ta; bằng cượng, ta sẽ cầm gươm ra đón ngươi. 19 Dân Y-sơ-ra-ên tâu rằng: Chúng tôi đi theo đường cái; nếu chúng tôi và bầy súc vật chúng tôi uống nước của vua, thì chúng tôi sẽ trả tiền. Xin chỉ để đi bộ ngang qua, không chi khác nữa. 20 Nhưng Ê-đôm đáp rằng: Ngươi chẳng được qua đâu! Ê-đôm bèn đem quân chúng rất đông, tay cầm binh khí, ra đón Y-sơ-ra-ên. 21 Ấy vậy, Ê-đôm không cho phép Y-sơ-ra-ên đi ngang bờ cõi mình; Y-sơ-ra-ên trở đi khỏi người.

III. Phương cách đối phó của Gia-cốp với Ê-sau:
1. Gia-cốp sợ hãi: Sáng Thế Ký 32: 7a Gia-cốp rất sợ hãi và sầu não. (Cảm xúc bị tấn công).
*  Quên thiên sứ đang giúp đỡ mình nhưng nhớ chuyện 20 năm về trước:
Sáng Thế Ký 27: 41 Ê-sau trở lòng ghét Gia-cốp vì cớ cha mình chúc phước cho người, bèn nói thầm trong lòng rằng: Ngày tang của cha đã hầu gần; vậy, ta sẽ giết Gia-cốp, em ta, đi.
2. Chia đôi gia đình và tài sản: Sáng Thế Ký 32: 7 bèn chia các dân đi theo, cùng các bầy chiên, bò, lạc đà ra làm hai đội, mà rằng: 8 Nếu Ê-sau đến hãm đánh một trong hai đội, thì đội còn lại sẽ thoát được. (Tâm trí nghĩ đến sự chia lìa và mất mát).
3. Cầu nguyện với Đức Chúa Trời của tổ phụ mình: Sáng Thế Ký 32: 9a Đoạn, Gia-cốp cầu rằng: Hỡi Đức Chúa Trời của tổ phụ Áp-ra-ham tôi! Đức Chúa Trời của cha Y-sác tôi, tức là Đức Giê-hô-va! (Lần thứ hai Gia-cốp cầu nguyện).
Lần thứ nhất: Sáng Thế Ký 29: 20 Gia-cốp bèn khấn nguyện rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, 21 và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi.
* Nê-hê-mi cầu nguyện: Nê-hê-mi 1: 5 Ôi! Giê-hô-va Đức Chúa của các từng trời, tức Đức Chúa Trời cực đại và đáng kinh, hay giữ lời giao ước và lòng nhân từ cùng kẻ nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài!
4. Nhắc lại lời hứa của Chúa cho mình: Sáng Thế Ký 32: 9b Ngài có phán dạy tôi rằng: Hãy trở về xứ ngươi và nơi bà con ngươi, rồi ta sẽ làm ơn cho ngươi!
Sáng Thế Ký 30: 3 Đức Giê-hô-va phán cùng Gia-cốp rằng: Hãy trở về xứ của tổ phụ ngươi, chốn bà con ngươi, ta sẽ phù hộ ngươi.
* Rô-ma 4: 21 vì tin chắc rằng điều chi Đức Chúa Trời đã hứa, Ngài cũng có quyền làm trọn được.
5. Nhận biết tình trạng hiện tại của mình: Sáng Thế Ký 32: 10 Tôi lấy làm hèn mọn không đáng chịu các ân huệ và các điều thành thực mà Ngài đã làm cho kẻ tôi tớ Ngài; vì lúc trước khi qua sông Giô-đanh chỉ có cây gậy tôi, mà ngày nay tôi lại trở nên hai đội quân nầy. (Bởi ân điển và thương xót của Chúa).
6. Cầu xin sự giải cứu của Chúa: Sáng Thế Ký 32: 11 Vậy, cầu xin Đức Chúa Trời giải cứu tôi khỏi tay Ê-sau, anh tôi, vì e người đến đánh tôi và đánh luôn mẹ với con nữa.
7. Nhắc lại lời hứa của Chúa cho dòng dõi của mình: Sáng Thế Ký 32:12 Vả, Ngài có nói rằng: Quả thật vậy, ta sẽ làm ơn cho ngươi, và làm cho dòng dõi ngươi đông như cát bãi biển, người ta sẽ không biết sao đếm được, vì đông đúc quá. (Sáng Thế Ký 28: 14).
8. Chuẩn bị của lễ cho Ê-sau: Sáng Thế Ký 32: 13 Người ở ban đêm tại đó, lấy các vật có hiện trong tay để làm một của lễ dâng cho Ê-sau, anh mình, 14 là hai trăm dê cái và hai chục dê đực; hai trăm chiên cái và hai chục chiên đực (440 con) 15 ba chục lạc đà cái có con đang bú (30 lạc đà mẹ, khoảng 30 – 60 lạc đà con), bốn chục bò cái và mười bò đực (50 con); hai chục con lừa cái và mười lừa con (30 con). Khoảng 580-600 con tất cả!
9. Giao bầy cho các đầy tớ: 16 Rồi, giao mỗi bầy riêng ra nơi tay đầy tớ mình và dặn rằng: Các ngươi hãy đi trước ta và dẫn bầy nầy cách một khoảng đến bầy kia.
10. Tỏ lòng tôn trọng anh qua của lễ: Sáng Thế Ký 32: 17 Người dặn tên dẫn bầy đi trước hết như vầy: Khi Ê-sau, anh ta, gặp và hỏi ngươi rằng: Ngươi ở với ai, đi đâu, và bầy súc vật trước mặt ngươi đó thuộc về ai? 18 Thì hãy thưa rằng: Của Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa; ấy là một lễ gởi dâng cho Ê-sau, chúa tôi; và nầy, chính mình người đang theo sau. 19 Gia-cốp cũng dặn y lời cho tên dẫn bầy thứ nhì, thứ ba và hết thảy người theo coi chừng các bầy, và lại nói: Khi gặp Ê-sau, các ngươi hãy nhớ lời đó. (Dạy cho tôi tớ mình.)
11. Hy vọng làm cho anh bớt giận qua của lễ: Sáng Thế Ký 32: 20 và nói như vầy: Nầy, Gia-cốp, kẻ tôi tớ chúa, đang theo sau chúng tôi. Vì người thầm nghĩ rằng: Mình đem lễ nầy dâng trước cho Ê-sau nguôi giận đã, rồi mình sẽ giáp mặt sau; có lẽ người tiếp rước mình một cách thuận hiệp đó. 21 Vậy, lễ nầy đem đi trước, còn người, đêm đó ở lại trại.
Rô-ma 12:18 Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người.
Châm ngôn 21:14 Của lễ dâng kín nhiệm nguôi cơn thạnh nộ.
12. Đưa gia đình và của cải qua sông: Sáng Thế Ký 32:22 Ban đêm, người thức dậy, dẫn hai vợ, hai tên đòi và mười một đứa con mình đi qua rạch Gia-bốc. 23 Người đem họ qua rạch, và hết thảy của cải mình qua nữa. (Không ngủ được! Muốn gia đình được an toàn.)

V.  Vật lộn với Chúa:
1.Đến rạng đông 32:24 Vả, một mình Gia-cốp ở lại; thì có một người vật lộn với mình đến rạng đông. (Thời điểm Chúa đến khi Gia-cốp ở một mình.)
2. Bị đánh vào xương hông: 32:25 Khi người đó thấy mình không thắng nổi, bèn đánh vào xương hông Gia-cốp; xương hông liền trặt trong khi vật lộn. (Gia-cốp không ngưng vật lộn.)
3. Gia-cốp xin ban phước: 32: 26 Người đó bèn nói: Trời đã rạng đông rồi; thôi để cho ta đi; nhưng Gia-cốp đáp rằng: Tôi chẳng cho người đi đâu, nếu người không ban phước cho tôi. (Nhận biết cần sự ban phước từ nơi Chúa là điều quan trọng.)
4. Hỏi tên: 27 Người đó hỏi: Tên ngươi là chi? Đáp rằng:Tên tôi là Gia-cốp
(Chúa muốn cho Gia-cốp tự biết mình là ai: Là kẻ chiếm đoạt, gian dối, lừa đảo.)
5. Được đổi tên: 28 Người lại nói: Tên ngươi sẽ chẳng làm Gia-cốp nữa, nhưng tên là Y-sơ-ra-ên, vì ngươi đã có vật lộn cùng Đức Chúa Trời và người ta; ngươi đều được thắng.
1 Phierơ 2: 9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.
Khải Huyền 2: 17 Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh: Kẻ nào thắng, ta sẽ ban cho ma-na đang giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.
6. Gia-cốp hỏi tên: Sáng Thế Ký 32: 29 Gia-cốp hỏi: Xin cho tôi biết tên người. Đáp rằng: Làm sao ngươi hỏi tên ta? Rồi người nầy ban phước cho Gia-cốp tại đó.

V. Gia-cốp được Chúa thay đổi:
1. Thấy Đức Chúa Trời: SángThế Ký 32: 30 Gia-cốp đặt tên chỗ đó là Phê-ni-ên, và nói rằng: Tôi đã thấy Đức Chúa Trời đối mặt cùng tôi và linh hồn tôi được giải cứu.
Ê-sai 61:10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu.
2. Bị giẹo chân: 32: 31 Khi qua nơi Phê-ni-ên, thấy mặt trời mọc rồi; và người đi giẹo cẳng.
2 Cô-rinh-tô 12: 9Nhưng Chúa phán rằng: Ân điển ta đủ cho ngươi rồi, vì sức mạnh của ta nên trọn vẹn trong sự yếu đuối. Vậy, tôi sẽ rất vui lòng khoe mình về sự yếu đuối tôi, hầu cho sức mạnh của Đấng Christ ở trong tôi.
3. Đi vào ý tưởng của dân Y-sơ-ra-ên: Sáng Thế Ký 32: 32 Bởi cớ đó, cho đến ngày nay dân Y-sơ-ra-ên chẳng bao giờ ăn gân bắp vế của lối xương hông; vì người đó có đánh vào xương hông Gia-cốp, nơi gân của bắp vế.

CẦU NGUYỆN: Lạy Chúa Jesus kính yêu của con, xin Ngài giúp con đầu phục Ngài hơn là suốt đời vật lộn với người và với Chúa! Bởi ơn của Đức Thánh Linh Ngài xin Chúa giúp con biết sống hòa thuận với mọi người, nhất là anh em trong đức tin. Nếu con đã gây sự bất hòa với ai xin Ngài giúp con sẵn sàng làm hòa lại với anh chị em con bởi năng lực của Ngài, vì Chúa Jesus đã chết và đổ huyết ra để con được hòa thuận lại với Chúa và với nhau. Xin Chúa cho con biết quý công lao cứu chuộc Ngài đã dành cho con và giúp con làm vui lòng Ngài. Cảm ơn Chúa Jesus. Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

19 − three =