Tải MP3Tải Dàn Bài


Sáng-thế Ký 33

Câu ghi nhớ: Thi-thiên 133:1  Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay! 
Mục đích:  Vả, Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa của sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả Hội thánh của các thánh đồ. (1 Cô-rinh-tô 14:33)

I. GIA-CỐP VÀ Ê-SAU GẶP NHAU
1. Đoàn tùy tùng của Ê-sau:
Sáng thế ký 33:1a Gia-cốp nhướng mắt lên và nhìn, kìa, Ê-sau dẫn bốn trăm người đi đến. (Gia-cốp sẵn sàng đối diện)
2. Sắp xếp gia đình để đón tiếp Ê-sau: 1b Người bèn chia các con cho Lê-a, Ra-chên, và cho hai tên đòi; 2 sắp hai tên đòi và con cái họ ở trước; kế đến Lê-a và con cái nàng; Ra-chên cùng Giô-sép ở sau chót. (Cả gia đình cùng đối diện)
3. Thái độ của Gia-cốp ra mắt Ê-sau: Sáng 3:3 Còn người, thì đi trước họ và sấp mình xuống đất bảy lần cho đến khi tới gần anh mình. (Hạ mình trọn vẹn)
(Gia-cốp đã nghe Chúa phán 31:3; Gặp Thiên-sứ 32:1; Vật lộn với Chúa 32:4; Được đổi tên 32:28; Được giải cứu 32:30; Bước đi. . . )
*  Dấu hiệu của người đang ở trong Chúa: 2 Cô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.
*  Nhờ Đức Chúa Jesus: 2 Cô 5:18 Mọi điều đó đến bởi Đức Chúa Trời, Ngài đã làm cho chúng ta nhờ Đấng Christ mà được hòa thuận lại cùng Ngài, và đã giao chức vụ giảng hòa cho chúng ta.
*   Giao chức vụ: 2 Cô 5:19 Vì chưng Đức Chúa Trời vốn ở trong Đấng Christ, làm cho thế gian lại hòa với Ngài, chẳng kể tội lỗi cho loài người, và đã phó đạo giảng hòa cho chúng tôi. (Hòa với Chúa và mang lấy sự xức dầu của Ngài đi)
*   Khuyên người khác làm theo: 2 Cô 5:20 Vậy chúng tôi làm chức khâm sai của Đấng Christ, cũng như Đức Chúa Trời bởi chúng tôi mà khuyên bảo. Chúng tôi nhơn danh Đấng Christ mà nài xin anh em: hãy hòa thuận lại với Đức Chúa Trời.
*   Tâm tình của Chúa Jesus: 2 Cô 5:21 Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu cho chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời.
Phi-líp 2:5 Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có, 6 Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ; 7 chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người; 8 Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. 9 Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, 10 hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, 11 và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
4. Thái độ của Ê-sau khi gặp Gia-cốp: 33:4 Nhưng Ê-sau chạy đến trước mặt người, ôm choàng cổ mà hôn, rồi hai anh em đều khóc (Chúa hành động Gia-cốp & Ê-sau)
Châm 16:7 Khi tánh hạnh của người nào đẹp lòng Đức Giê-hô-va, Thì Ngài cũng khiến các thù nghịch người ở hòa thuận với người.
Gióp 34:11 Ngài báo ứng loài người tùy công việc mình làm, Khiến mỗi người tìm được lại chiếu theo tánh hạnh mình.
*   Đây là mạng lịnh của Chúa: Rô-ma 14:19 Vậy chúng ta hãy tìm cách làm nên hòa thuận và làm gương sáng cho nhau.
Ma-thi-ơ 5:14 Các ngươi là sự sáng của thế gian; một cái thành ở trên núi thì không khi nào bị khuất được:15 cũng không ai thắp đèn mà để dưới cái thùng, song người ta để trên chân đèn, thì nó soi sáng mọi người ở trong nhà. 16 Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời.
* Cảnh báo của Chúa trong thời kỳ cuối cùng: 2 Tim 3:1 Hãy biết rằng trong ngày sau rốt, sẽ có những thời kỳ khó khăn. 2 Vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, xấc xược, hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, 3 vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, 4 lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời, 5 bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thể ấy, con hãy lánh xa đi. 6 Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, 7 vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được.

II. Ê-SAU QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI ĐANG ĐI THEO GIA-CỐP: Sau khi anh em hòa thuận
1. Ê-sau muốn biết họ là ai: 33:5 Đoạn, Ê-sau nhướng mắt lên thấy mấy người đàn bà và con cái, thì hỏi rằng: Các người mà em có đó là ai?
2. Gia-cốp: Đáp rằng: Ấy là con cái mà Đức Chúa Trời đã cho kẻ tôi tớ anh.
Thi 16:2 Tôi đã nói cùng Đức Giê-hô-va rằng: Ngài là Chúa tôi; Trừ Ngài ra tôi không có phước gì khác.
Thi 127:3 Kìa, con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra; Bông trái của tử cung là phần thưởng.
3. Cả gia đình hạ mình trước mặt Ê-sau: 33:6 Hai tên đòi và con cái họ lại gần người, sấp mình xuống. 7 Lê-a và các con cái nàng cũng lại gần, sấp mình xuống; đoạn, Ra-chên và Giô-sép lại gần, và sấp mình xuống. (Dạy con cái tôn trọng anh của mình)

III. Ê-SAU QUAN TÂM ĐẾN BẦY SÚC VẬT GIA-CỐP ĐƯA ĐẾN
1.  Ê-sau hỏi: Sáng 33:8 Toán quân anh đã gặp đi trước đó, em tính làm chi?
2. Của lễ tạ lỗi: Đáp rằng: Ấy để nhờ được ơn trước mặt chúa tôi.
3. Ê-sau từ chối của lễ: 9 Ê-sau nói: hỡi em! anh đã được đủ rồi; vậy, hãy lấy lại vật chi của em đi.

IV. THÁI ĐỘ CỦA GIA-CỐP VỀ CỦA LỄ
1. Vui mừng khi anh nhận của lễ: Sáng 33:10 Thưa rằng: Xin anh, không. Nếu em được ơn trước mặt anh, hãy nhận lấy lễ vật bởi tay em làm ra đi; vì em thấy được mặt anh khác nào người ta thấy được mặt Đức Chúa Trời, và anh đã đẹp lòng tiếp rước em. (Không đổi ý giống như La-ban)
+  Ma-thi-ơ 6:12 Xin tha tội lỗi cho chúng tôi, như chúng tôi cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng tôi; 14 Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.
2. Hết lòng dâng của lễ: Sáng 33:11 Xin anh hãy nhận lấy lễ vật em đã dâng cho anh, vì Đức Chúa Trời cho em đầy dẫy ân huệ, và em có đủ hết. Người nài xin Ê-sau quá đến đỗi phải chịu nhận lấy. (Gia-cốp trước đây muốn thâu tóm! Giờ muốn ban cho)

V. Ê-SAU NHIỆT TÌNH VỚI GIA-CỐP
1. Muốn cùng đi: Sáng 33:12 Ê-sau nói: Hè, ta hãy lên đường! Anh sẽ đi trước em. (Anh em vui vẻ với nhau)
* Chúa phá đổ bức tường ngăn cách: Ê-phê-sô 2:14 Vì, ấy chính Ngài là sự hòa hiệp của chúng ta; Ngài đã hiệp cả hai lại làm một, phá đổ bức thường ngăn cách,
* Một người mới: Ê-phê-sô 2:15 là sự thù nghịch đã phân rẽ ra, bởi vì Ngài đã đem thân mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài,
* Sự thù nghịch đã bị tiêu diệt: Ê-phê-sô 2:16 và vì bởi thập tự giá Ngài đã làm cho sự thù nghịch tiêu diệt, nên nhờ thập tự giá đó Ngài khiến cả hai hiệp thành một thể, mà làm hòa thuận với Đức Chúa Trời.
2. Gia-cốp từ chối: Sáng 33:13 Gia-cốp đáp: chúa biết rằng các đứa trẻ yếu lắm, và em lại mắc coi chừng chiên và bò cái đang có con bú; nếu ép đi mau chỉ trong một ngày, chắc cả bầy phải chết hết.
3. Hứa sẽ theo sau: 33:14 Xin chúa hãy đi trước kẻ tôi tớ chúa, còn tôi sẽ đi tới chậm chậm theo bước một của súc vật đi trước và của các trẻ, cho đến chừng nào tới nhà chúa tại xứ Sê-i-rơ. (Gia-cốp không giữ lời hứa này)
4. Ê-sau muốn gúp đỡ: 33:15 Ê-sau nói: Vậy, anh xin để lại cùng em một vài người tùy tùng của anh. Gia-cốp đáp rằng: chi vậy? Miễn em được nhờ ơn trước mặt chúa thôi!
5. Ê-sau trở về nhà: 33:16 Nội ngày đó, Ê-sau bắt đường trở về Sê-i-rơ.
(Mọi sự được ổn thỏa, Chúa đã giải quyết cho Gia-cốp và Ê-sau)
6. Gia-cốp đến tính ở tại Su-cốt: 33:17 Gia-cốp đi đến Su-cốt; bèn cất một nhà cho mình ở, và mấy cái lều cho súc vật; cho nên họ đặt tên chốn nầy là Su-cốt (= các lều trại). 18 Gia-cốp ở xứ Pha-đan-A-ram đến thành Si-chem thuộc về xứ Ca-na-an, được bình an. Người đóng trại trước thành, 19 bèn mua miếng đất chỗ người đóng trại, giá một trăm miếng bạc của con Hê-mô, cha Si-chem.
7. Lập bàn thờ cho Chúa: 33:20 Nơi đó người lập một bàn thờ, đặt tên là Ên-Ên-ô-hê-Y-sơ-ra-ên. (Xác nhận mối thông công với Chúa: Đức Chúa Trời là Chúa của Y-sơ-ra-ên)
Sáng 28:20 Gia-cốp bèn khấn nguyện rằng: Nếu Đức Chúa Trời ở cùng tôi, gìn giữ tôi trong lúc đi đường, cho bánh ăn, áo mặc, 21 và nếu tôi trở về bình an đến nhà cha tôi, thì Đức Giê-hô-va sẽ là Đức Chúa Trời tôi.
+ Ma-thi-ơ 5:23 Ấy vậy, nếu khi nào ngươi đem dâng của lễ nơi bàn thờ, mà nhớ lại anh em có điều gì nghịch cùng mình, 24 thì hãy để của lễ trước bàn thờ, trở về giảng hòa với anh em trước đã; rồi hãy đến dâng của lễ. (Tinh thần của Gia-cốp)

CẦU NGUYỆN:  Cảm ơn Đức Chúa Trời! Nhờ sự chết của Con Ngài chịu lấy trong thân thể của xác thịt mà khiến cho con được hòa thuận với Đức Chúa Trời và hòa thuận với nhau! Và Ngài làm cho con đứng trước mặt Ngài cách thánh sạch không vết, không chỗ trách được; Xin Chúa ban cho con ơn của Chúa bởi quyền năng đắc thắng của Đức Thánh Linh, Ngài giúp con mỗi ngày để mang chức vụ giảng hòa của Ngài đến cho bất cứ nơi nào con đến, vì phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận, vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời! Trong Danh Đức Chúa Jesus Christ, Amen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 3 =