Tải MP3Tải Dàn Bài


BÀI 2: CẦU NGUYỆN VÀ TIN CHẮC CHÚA SẼ TRẢ LỜI
Thi –Thiên 18:1-6

Câu ghi nhớ: Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
Mục đích: 2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài, từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa, là Thánh Linh.

1. Hãy nói yêu thương Ngài:
Thi-thiên 18:1 Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực con, con yêu mến Ngài.
2. Công xưng Ngài là Đấng vững chắc và Đấng giải cứu:
Thi-thiên 18:2a Đức Giê-hô-va là hòn đá con, đồn lũy con, Đấng giải cứu con;
3. Công xưngNgài là Đấng cứu rỗi:
Thi-thiên 18:2b Đức Chúa Trời là hòn đácon, nơi Ngài con sẽ nương náu mình; Ngài cũng là cái khiên con, sừng cứu rỗi con, và là nơi náu ẩn cao của con.
4. Ngợi khen Chúa:
Thi-thiên 18:3 Đức Giê-hô-va đáng được ngợi khen; con sẽ kêu cầu Ngài, ắt sẽ được giải cứu khỏi các kẻ thù nghịch con.
5. Cầu khẩn Ngài khi gặp nan đề:
Thi-thiên 18:4 Các dây sự chết đã vương vấn con, lụt gian ác chảy cuộn làm cho con sợ hãi.
5 Những dây âm phủ đã vấn lấy con, lưới sự chết hãm bắt con. 6a Trong cơn gian truân con cầu khẩn Đức Giê-hô-va,
6. Tin chắc Chúa nghe lời cầu nguyện của mình:
Thi-thiên 18:6b Con kêu cầu Đức Chúa Trời con: Tại đền Ngài, Ngài nghe tiếng con, và tiếng kêu cầu của con thấu đến tai Ngài.

Kiểm tra trước khi đi ngủ: Con có làm buồn hay vui Đức Thánh Linh ngày hôm nay?
 Nếu làm buồn Đức Thánh Linh: Hãy ăn năn hết lòng và xin sự tha thứ của Chúa Jêsus Christ. Xin Đức Thánh Linh giúp trong ngày mới bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài. (Ghi lại kinh nghiệm về sự thất bại)
 Nếu làm vui Đức Thánh Linh: Hãy cảm tạ và dâng sự vinh hiển lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn và khiêm nhường. (Đánh dấu trong quyển sách nhỏ về những điều Chúa cho đắc thắng)
Tập học thuộc những câu Kinh Thánh, cầu nguyện theo và ứng dụng những câu Kinh Thánh này cho mọi tình huống xảy ra hằng ngày. (Nhờ Đức Thánh Linh giúp học thuộc Thi thiên 18.)

TAKE MORE OF ME AND GIVE ME MORE OF YOU LORD JESUS
Give me more of Your humility, patience, kindness, goodness, love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 + 16 =