Tải MP3Tải Dàn Bài


BÀI 4 – CHÚA ĐẾN GIẢI CỨU
Thi-thiên 18:12-15

Câu ghi nhớCô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.
Mục đích:

1. Giai đoạn chúng ta bắt đầu nghe, thấy được sự vận hành của Chúa
Thi-thiên 18:12 Từ sự rực rỡ ở trước mặt Ngài, ngang qua các mây mịt mịt của Ngài, có phát ra mưa đá và than hực lửa. (Nhìn thấy qua Lời Chúa bằng đức tin)
2. Qua thiên nhiên:
Thi-thiên 18:13 Đức Giê-hô-va sấm sét trên các từng trời, Đấng Chí cao làm cho vang rân tiếng của Ngài, có mưa đá và than hực lửa. (Xuất Ê-díp-tô Ký 19:16-18)
3. Ngài đánh kẻ thù:
Thi-thiên 18:14 Ngài bắn tên, làm cho tản lạc quân thù nghịch tôi, phát chớp nhoáng nhiều, khiến chúng nó lạc đường. (Ê-phê-sô 6:12)
4. Quyền năng bởi lời /gió của Ngài:
Thi-thiên 18:15 Hỡi Đức Giê-hô-va, bởi lời hăm he của Ngài, bởi gió xịt ra khỏi lỗ mũi Ngài, đáy biển bèn lộ ra, và các nền thế gian bị bày tỏ.
5. Kiểm tra đức tin: 2 Cô-rinh-tô 13:5 Chính anh em hãy tự xét để xem mình có đức tin chăng. Hãy tự thử mình: anh em há không nhận biết rằng có Đức Chúa Jêsus Christ ở trong anh em sao? miễn là anh em không đáng bị bỏ.

Kiểm tra trước khi đi ngủ: Con có làm buồn hay vui Đức Thánh Linh ngày hôm nay?
 Nếu làm buồn Đức Thánh Linh: Hãy ăn năn hết lòng và xin sự tha thứ của Chúa Jêsus Christ. Xin Đức Thánh Linh giúp trong ngày mới bởi quyền năng siêu nhiên của Ngài. (Ghi lại kinh nghiệm về sự thất bại)
Nếu làm vui Đức Thánh Linh: Hãy cảm tạ và dâng sự vinh hiển lên cho Chúa với tấm lòng biết ơn và khiêm nhường. (Đánh dấu trong quyển sách nhỏ về những điều Chúa cho đắc thắng)
Tập học thuộc những câu Kinh Thánh, cầu nguyện theo và ứng dụng những câu Kinh Thánh này cho mọi tình huống xảy ra hằng ngày. (Nhờ Đức Thánh Linh giúp học thuộc Thi thiên 18.)

TAKE MORE OF ME AND GIVE ME MORE OF YOU LORD JESUS
Give me more of Your humility, patience, kindness, goodness, love.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

14 − 12 =