Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ê-sai 61:1-11.
Câu gốc: Lu-ca 4:18 Thần của Chúa ngự trên Ta: Vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;
Mục đích: Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Ê-sai 61:1 Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta; vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục; 2 đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va, và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta; đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu; 3 đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tang chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề; hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. 4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời.
1. Thần của Chúa giúp để giảng Tin Lành: Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta (1a)
Xa-cha-ri 4:6b Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. (Đức Thánh Linh)
2. Đức Giê-hô-va xức dầu để giảng Tin Lành: vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta (1b)
3. Đối tượng để giảng Tin Lành: Đặng giảng Tin Lành cho kẻ khiêm nhường (1c) Lu-ca 4:18;  Ma-thi-ơ 5:3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy! 6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ!
4. Đức Thánh Linh vận hành bởi Tin Lành của Chúa Jêsus Christ:
a. Đem sự chữa lành linh hồn: Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng (1d),  * Người đàn bà Sa-ma-ri / Người đàn bà tà dâm bị ném đá…
b. Đem sự giải cứu: Đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục (1e); Ngườiị quỉ ám, hà hiếp, Người bị ma-quỉ cầm buộc.  Lu-ca 13:16
Ê-sai 9:3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. (2 Cô-rinh-tô 3:17 Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.) Giăng 8:36 Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.
c. Rao năm ban ơn: Đặng rao năm ban ơn của Đức Giê-hô-va (2a)
Lê-vi Ký 25:10 Các ngươi phải làm cho năm thứ năm mươi nên thánh, và rao truyền sự tự do cho hết thảy dân trong xứ. Ấy sẽ là năm hân hỉ cho các ngươi; ai nấy đều được nhận lại cơ nghiệp mình, và ai nấy đều trở về gia quyến mình. Lu-ca 1:74 Mà hứa rằng khi chúng tôi đã được cứu khỏi tay kẻ nghịch thù, Ngài sẽ ban ơn lành cho chúng tôi, trước mặt Ngài, (1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;)
d. Rao ngày báo thù: Và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta (2b); Ê-sai 63:4 Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng Ta, và năm cứu chuộc của Ta đã đến.
Giăng 17:7 Dầu vậy, Ta nói thật cùng các ngươi: Ta đi là ích lợi cho các ngươi; vì nếu Ta không đi, Đấng Yên ủi sẽ không đến cùng các ngươi đâu; song nếu Ta đi, thì Ta sẽ sai Ngài đến. 8 Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét. 9 Về tội lỗi, vì họ không tin Ta; 10 về sự công bình, vì Ta đi đến cùng Cha và các ngươi chẳng thấy Ta nữa; 11 về sự phán xét, vì vua chúa thế gian nầy đã bị đoán xét. (Thi-thiên 149:5 Nguyện các thánh Ngài mừng rỡ về sự vinh hiển, hát vui vẻ tại trên giường mình! 6 Sự ngợi khen Đức Chúa Trời ở trong miệng họ, thanh gươm hai lưỡi bén ở trong tay họ, 7 đặng báo thù các nước, hành phạt các dân; 8 Đặng trói các vua chúng nó bằng xiềng, và đóng trăng các tước vị chúng nó. 9 Để thi hành cho chúng nó sự án đã chép. Các thánh Ngài được vinh hiển ấy. Ha-lê-lu-gia!)
e. Đem sự yên ủi: Đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu (2c)
Ma-thi-ơ 5:4 Phước cho những kẻ than khóc, vì sẽ được yên ủi! Mat 11:28-30
Giăng 14:16 Ta lại sẽ nài xin Cha, Ngài sẽ ban cho các ngươi một Đấng Yên ủi khác, để ở với các ngươi đời đời, (Giăng 14:26 Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi. = Được dạy dỗ để chia sẻ cho người khác)
f. Đem sự biến đổi: Công-vụ 26:18 đặng mở mắt họ, hầu cho họ từ tối tăm mà qua sáng láng, từ quyền lực của quỉ Sa-tan mà đến Đức Chúa Trời, và cho họ bởi đức tin nơi ta được sự tha tội, cùng phần gia tài với các thánh đồ.
   i. Đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Si-ôn thay vì tro bụi (3a), Ê-sai 61:10
(Mão cứu chuộc: Ê-phê-sô 6:17= Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ,)
   ii. Ban dầu vui mừng thay vì tang chế (3b)
Thi-thiên 45:7 Chúa ưa sự công bình, và ghét điều gian ác; Cho nên Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời của Chúa, đã xức dầu cho Chúa bằng dầu vui vẻ trổi hơn đồng loại Chúa. Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng)
   iii. Ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề (3c)
(Áo công bình = Ê-phê-sô 6:14c mặc lấy giáp bằng sự công bình)
Ê-sai 9:1 Dân đi trong nơi tối tăm đã thấy sự sáng lớn; và sự sáng đã chiếu trên những kẻ ở xứ thuộc về bóng của sự chết. 2 Chúa đã làm cho dân nầy thêm nhiều; và thêm sự vui cho họ. Mọi người đều vui mừng trước mặt Chúa, như vui mừng trong ngày mùa gặt, như người ta reo vui trong lúc chia chiên lợi phẩm. 3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an ( Giê-rê-mi 31:11 Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc Gia-cốp, cứu khỏi tay kẻ mạnh hơn. 12 Họ sẽ đến và hát trên nơi cao của Si-ôn; sẽ trôi chảy đến ơn phước của Đức Giê-hô-va, đến lúa mì, rượu mới, dầu, và con nhỏ của chiên và bò; lòng họ sẽ như vườn đượm nhuần, chẳng buồn rầu chi nữa hết. 13 Bấy giờ gái đồng trinh sẽ vui mừng nhảy múa, các người trai trẻ và các ông già cũng sẽ vui chung; vì ta sẽ đổi sự sầu thảm chúng nó ra vui mừng, yên ủi chúng nó, khiến được hớn hở khỏi buồn rầu. 14 Ta sẽ làm cho lòng các thầy tế lễ chán chê vì đồ ăn béo; dân ta sẽ no nê về ơn phước của ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. (Thi-thiên 149:1-4)
     iv. Được xưng là cây của sự công bình: hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, (Thi-thiên 92:12 Người công bình sẽ mọc lên như cây kè, lớn lên như cây hương nam trên Li-ban. 13 Những kẻ được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ bông trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. 14 Dầu đến buổi già bạc, họ sẽ còn sanh bông trái, được thạnh mậu và xanh tươi.) 1 Cô-rinh-tô 6:11 Trước kia anh em ít nữa cũng có một đôi người như thế; nhưng nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ, và nhờ Thánh Linh của Đức Chúa Trời chúng ta, thì anh em được rửa sạch, được nên thánh, được xưng công bình rồi.
v. Được ích lợi cho Chúa: Là cây Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển.
Ê-phê-sô 1:12 hầu cho sự vinh hiển của Ngài nhờ chúng ta là kẻ đã trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được ngợi khen. (Rô-ma 8:17 Lại nếu chúng ta là con cái, thì cũng là kẻ kế tự: kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Đấng Christ, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài.)
5. Kết quả của Tin Lành bởi quyền năng của Đức Thánh Linh:
a. Người nghe:
    i. Được xây dựng để xây dựng lại nơi đổ nát: Ê-sai 61:4 Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời. (Giăng 2:19 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Hãy phá đền thờ nầy đi, trong ba ngày Ta sẽ dựng lại! 20 Người Giu-đa lại nói: Người ta xây đền thờ nầy mất bốn mươi sáu năm, mà thầy thì sẽ dựng lại trong ba ngày! 21 Nhưng Ngài nói về đền thờ của thân thể mình.)
Công-vụ 15:16 Rồi đó, Ta sẽ trở lai; Dựng lại đền tạm của vua Đa-vít bị đổ nát; Ta sẽ sửa sự hư nát đền đó lại mà gây dựng lên;
     ii. Những người ngoại bang được dự phần: Ê-sai 61:5 Những người khách lạ sẽ đứng đặng chăn bầy chiên các ngươi, những người ngoại quốc sẽ làm kẻ cày ruộng và trồng nho của các ngươi; (Thời kỳ công vụ cho đến bây giờ vẫn còn nhiều người, nhiều nước cứ tiếp tục được dự phần trong công việc của nước trời)
b. Người giảng:
    i. Được gọi là thầy tế lễ: Ê-sai 61:6a nhưng các ngươi thì sẽ được gọi là thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va; sẽ được xưng là chức dịch của Đức Chúa Trời chúng ta; (Xuất 19:6 Các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho Ta. Bấy nhiêu lời đó ngươi sẽ nói lại cùng dân Y-sơ-ra-ên.)
1 Phi-e-rơ 2:9 Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng của Ngài; (Khải-huyền 1:6 Đấng yêu thương chúng ta, đã lấy huyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển và quyền năng đời đời vô cùng! A-men. (Khải-huyền 5:9-10 và Ngài đã làm cho những người ấy nên nước, và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta; những người ấy sẽ trị vì trên mặt đất.) Khải 20:6b song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong một ngàn năm.
     ii. Được phước bội phần: Ê-sai 61:6b Sẽ ăn của báu các nước, và lấy sự vinh hoa của họ mà khoe mình. 7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời.
Phi-líp 4:19 Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jêsus Christ.
     iii. Được Chúa bày tỏ bản tánh của Ngài và lập giao ước: Ê-sai 61:8 Vì Ta, Đức Giê-hô-va, ưa sự chánh trực, ghét sự trộm cướp và sự bất nghĩa. Ta sẽ lấy điều thành tín báo trả lại, và lập giao ước với chúng nó đời đời.
         o Ngài lập giao ước 1 Cô-rinh-tô 11:25 Cũng một lẽ ấy, sai khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: Chén nầy là sự giao ước mới trong huyết ta; hễ khi nào các ngươi uống, hãy làm điều nầy để nhớ Ta. (2 Cô-rinh-tô 3:6 và ấy là Ngài đã ban tài năng cho chúng tôi giúp việc giao ước mới, chẳng phải giao ước về chữ, bèn là giao ước về Thánh Linh; vì chữ làm cho chết, song Thánh Linh làm cho sống.)
     iv. Dòng dõi được phước: Ê-sai 61:9 Dòng-dõi chúng nó sẽ nổi tiếng trong các nước, con cháu sẽ nổi tiếng trong các dân; phàm ai thấy sẽ nhận là một dòng dõi mà Đức Giê-hô-va đã ban phước. (Công-vụ 2:17 Đức Chúa Trời phán: Trong những ngày sau rốt, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên mọi xác-thịt; Con trai và con gái các ngươi đều sẽ nói lời tiên tri, Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ, Và các người già cả sẽ có chiêm bao, 18 Phải, trong những ngày đó, Ta sẽ đổ Thần Ta khắp trên các đầy tớ trai và gái Ta, Chúng nó đều nói lời tiên tri;)
     v. Linh hồn được phước: Ê-sai 61:10 Ta sẽ rất vui vẻ trong Đức Giê-hô-va, linh hồn ta mừng rỡ trong Đức Chúa Trời ta; vì Ngài đã mặc áo cứu rỗi cho ta; khoác áo choàng công bình cho ta, như chàng rể mới diện mão hoa trên đầu mình, như cô dâu mới dồi mình bằng châu báu. (Ê-phê-sô 6:14;17)
6. Được phát triển/ lan rộng sự công bình và sự ngợi khen: Ê-sai 61:11 Vả, như đất làm cho cây mọc lên, vườn làm cho hột giống nứt lên thể nào, thì Chúa Giê-hô-va cũng sẽ làm cho sự công bình và sự khen ngợi nứt ra trước mặt mọi dân tộc thể ấy. (Ma-thi-ơ 24:14 Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất.) Rô-ma 10:18 Nhưng tôi hỏi: Có phải là họ chưa nghe chăng? Trái lại, tiếng của các sứ giả đã vang khắp đất, và lời của sứ giả đã đạt đến cùng thế gian.
7. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh, ứng dụng vào trong đời sống và chia sẻ cho người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

fifteen − 14 =