Tải MP3Tải Dàn Bài
Bài học:


Cầu nguyện đáp ứng:

Kinh Thánh: Ê-sai 61:1 (Phần 1)
Câu gốc: Công-vụ 10:38 thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Đức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỉ ức hiếp; vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
Mục đích: Lu-ca 4:21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.
1. Đấng xức dầu để giảng Tin Lành: Đức Giê-hô-va = Đức Chúa Trời
Ê-sai 61:1a Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên Ta vì Đức Giê-hô-va đã xức dầu cho Ta, đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục;
(Tiên tri Ê-sai đã diễn tả hình ảnh của Đấng Mê-si-a sẽ đến và chức vụ của Ngài, để khi Ngài đến để người ta sẽ nhận ra Ngài).
a. Có sự hiện diện của Ba Thân Vị của Đức Chúa Trời trong câu 1.
  b. Thần của Chúa Giê-hô-va (1a): Trong Sáng-thế Ký 1:2b Thần Đức Chúa Trời;
• Thánh Linh: 1 Sử-ký 12:18; 28:12; Thi-thiên 51:11
• Đức Thánh Linh: Ma-thi-ơ 1:18 =>Khải-huyền 3:22
  c. Chúa Giê-hô-va (1b) = Đức Chúa Trời (Xuất Ê 8:10; 1 Các Vua 8:60…)
      d. Ngự trên Ta (1c): Ê-sai 11:2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va. 3 Ngài lấy sự kính sợ Đức Giê-hô-va làm vui; chẳng phán xét theo mắt mình thấy, và chẳng cứ sự tai nghe mà đoán định. 4 Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình xét đoán kẻ nghèo, và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất…(Xa-cha-ri 4:6b Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.)
    e. Xức dầu (1d): Đổ dầu lên hay bôi lên một người hạy vât nào đó: Được biệt riêng cho Đức Chúa Trời/ Được nên thánh.
Chúa dạy cho Môi-se chế dầu thánh: Xuất 30:22-25
•    Để xức dầu cho hội mạc và mọi vật dụng trong hội mạc (đền tạm). Xuất 30:26-28 (Xuất 30:29 Ấy vậy, ngươi sẽ biệt các vật nầy riêng ra thánh, hầu cho làm rất thánh, hễ món chi đụng đến, đều sẽ được nên thánh.)
•    Đức Chúa Trời xức dầu trực tiếp hay ra lịnh xức dầu cho một ai đó để thi hành công việc của Đức Chúa Trời giao cho; Để trang bị cho sự phục vụ, có liên quan mật thiết đến sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh: Để làm lãnh đạo; Thầy tế lễ; Tiên tri; Quan xét, Vua; Để giảng Tin Lành: => Các môn đồ đầu tiên; Phao-lô, Cho tất cả chúng ta trong thời kỳ cuối cùng này Công-vụ 2:18.
•    Sự xức dầu của Đức Chúa Trời giúp chúng ta được hưởng những đặc ân từ nơi Chúa/ Bẻ gãy mọi ách của sa-tan/ Sống và bước đi bởi Đức Thánh Linh và quyền năng đắc thắng siêu nhiên của Ngài, Và Ngài làm vinh hiển Chúa Jêsus trong đời sống chúng ta. vì Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta= Em-ma-nu-ên.
2. Đối tượng được xức dầu để giảng Tin Lành: Ta (1e) = Đấng Mê-si-a = Đấng Christ = Đấng được xức dầu = Đức Chúa Jêsus Christ = Đấng Cứu Chuộc nhân loại.
 a. Đức Chúa Jêsus xác nhận tiên tri Ê-sai nói về Ngài: Lu-ca 4:17 Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài (Chúa Jêsus), Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng: 18 Thần của Chúa ngự trên Ta: Vì Ngài đã xức dầu cho Ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo; 19 Ngài đã sai Ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, kẻ mù được sáng, kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa. 21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó. (Công 10:38)
  b. Chúa không đọc: và ngày báo thù = (thạnh nộ) của Đức Chúa Trời chúng ta;
• Ngài đến để cứu chứ không phải muốn hủy diệt:
Giăng 3:17 Vả, Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu.
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:9 Vì Đức Chúa Trời chẳng định sẵn cho chúng ta bị cơn thạnh nộ, nhưng cho được sự giải cứu bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.
Giăng 3:36 Ai tin Con, thì được sự sống đời đời; ai không chịu tin Con, thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó.
3. Đối tượng được nghe Tin Lành bởi Đấng được xức dầu: Đặng giảng Tin Lành cho kẻ khiêm nhường (1f ) => Kẻ nghèo: Trong Lu-ca 4:18
    a. Là những kẻ có lòng khó khăn: Ma-thi-ơ 5:3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!
• Kẻ đói khát sự công bình: Ma-thi-ơ 5:6 Phước cho những kẻ đói khát sự công bình, vì sẽ được no đủ.
Là những kẻ nhận biết được tình trạng đau khổ, thiếu thốn, đói khát sự công bình của Chúa trong tâm linh của họ vì họ đang ở trong bóng tối, tội lỗi, ở trong sự cầm buộc của sa-tan. Họ cần được trở lại với Đấng công bình là Cha của họ. Ngài đến để đem sự phục hồi họ với Cha trên trời. Ngài cho họ thừa hưởng được nước thiên đàng. (Ê-sai 9:1; Ma-thi-ơ 4:16)
b. Những người thấy mình dư dật: Người Giu-đa  từ chối Chúa Jêsus:
Giăng 8:33 Người Giu-đa thưa rằng: Chúng tôi là dòng dõi Áp-ra-ham, chưa hề làm tôi mọi ai, vậy sao thầy nói rằng: Các ngươi sẽ trở nên tự do? 37 Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết Ta, vì đạo Ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. (Những người Pha-ri-si/ Thầy thông giáo/ Sa-đu-sê/ Người trai trẻ giàu có: Lu-ca 18:18-25)
Giăng 1:11 Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy.
Công-vụ 13:46 Phao-lô và Ba-na-ba bèn nói cùng họ cách dạn dĩ rằng: Ấy cần phải truyền đạo Đức Chúa Trời trước nhất cho các ngươi; nhưng vì các ngươi đã từ chối, và tự xét mình không xứng đáng nhận sự sống đời đời, nên đây nầy, chúng ta mới xây qua người ngoại.
• Hội thánh Lao-đi-xê: Khải 3:17 Vả, ngươi nói: Ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa; song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đui mù và lõa lồ…20 Nầy, Ta đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng Ta mà mở cửa cho, thì Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người, và người với Ta.
4. Mục đích của Tin Lành bởi sự xức dầu: Ngài đã sai Ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng
    a. Ngài sai Ta đến (1g): Giăng 12:49 Bởi Ta chẳng nói theo ý riêng Ta; nhưng Cha sai Ta đến, đã truyền lịnh cho Ta phải nói điều chi và phải nói thể nào. (Giăng 5:30 Ta không thể tự mình làm nổi việc gì; Ta xét đoán theo điều Ta nghe, và sự xét đoán Ta là công bình, vì Ta chẳng tìm ý muốn của Ta, nhưng tìm ý muốn của Đấng đã sai Ta.)
b. Đặng rịt những kẻ vỡ lòng (1h) = Chữa lành kẻ có lòng đau thương/ tan nát.  (Tội lỗi do người khác gây ra hay tự mình gây ra đem đến sự đau đớn trong linh hồn, dẫn đến sự thất bại trong cuộc sống, bị ngăn trở đời sống tâm linh, sống trong tù lỏng của sa-tan.)
• Người đàn bà Sa-ma-ri: Giăng 4:1-42: Bị thất bại/ đỗ vỡ tình yêu/ gia đình.
• Người đàn bà tà dâm bị ném đá: Giăng 8:1-11: Không thoát được sự tà dâm.
1 Giăng 3:8 Kẻ nào phạm tội là thuộc về ma quỉ; vì ma quỉ phạm tội từ lúc ban đầu. Vả, Con Đức Chúa Trời đã hiện ra để hủy phá công việc của ma quỉ.
• Những cuộc đời bị kẻ thù đeo đuổi/ giày đạp: Thi-thiên 143:3 Kẻ thù nghịch đã đuổi theo linh hồn tôi, Giày đạp mạng sống tôi dưới đất; Nó làm cho tôi phải ở nơi tối tăm, Khác nào kẻ đã chết từ lâu rồi. 4 Vì vậy, thần linh tôi nao sờn, Tấm lòng sầu não trong mình tôi. (Vua Đa-vít bị Sau-lơ và nhiều người rượt đuổi ông một cách lâu dài) => Thi-thiên 147:2 Đức Giê-hô-va xây cất Giê-ru-sa-lem; Ngài hiệp lại những kẻ bị tản lạc của Y-sơ-ra-ên, 3 chữa lành người có lòng đau thương, và bó vít họ.
c. Đem sự giải cứu: Đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục (1i); Châm-ngôn 24:11 Hãy giải cứu kẻ bị đùa đến sự chết, và chớ chối rỗi cho người đi xiêu tó tới chốn hình khổ.
• Người bị quỉ ám: Mác 5:1-20, Bị sự áp bức của sa-tan ngày và đêm
• Người bị quỉ câm ám: Mác 9:14-29, Bị hành hạ bởi bịnh kinh phong
• Người bị ma-quỉ cầm buộc: Lu-ca 13:10-16, Bị đau liệt/ cong lưng 18 năm
• Ngài giải cứu và chữa lành hết thảy: Ma-thi-ơ 8:16 Đến chiều, người ta đem cho Đức Chúa Jêsus nhiều kẻ bị quỉ ám, Ngài lấy lời nói mà đuổi quỉ ra; cũng chữa được hết thảy những người bịnh, (Ma-thi-ơ 12:28 Mà nếu Ta cậy Thánh Linh của Đức Chúa Trời để trừ quỉ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các ngươi.)
Ê-sai 9:3 Vì Chúa đã bẻ cái ách họ mang, cái roi đánh trên vai họ, cái gậy của kẻ hà hiếp, như trong ngày của Ma-đi-an. (Ê-sai 10:27 Trong ngày đó, gánh nặng nó sẽ cất khỏi vai ngươi, ách nó cất khỏi cổ ngươi, ách sẽ bị gãy vì sự béo mập = (KJV mọi ách bị phá hủy bởi sự xức dầu)
• Đức Chúa Jêsus đã cứu chúng ta ra khỏi tội: Ma-thi-ơ 1:21 Người sẽ sanh một trai, ngươi khá đặt tên là Jêsus, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân mình ra khỏi tội.
1 Giăng 3:5a Đức Chúa Jêsus Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi,
Đã buông tha chúng ta: Giăng 8:36 Đức Chúa Jêsus phán: Vậy nếu Con buông tha các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do.
Đừng để mình dưới ách tôi mọi: Ga-la-ti 5:1 Đấng Christ đã buông tha chúng ta cho được tự do; vậy hãy đứng vững, chớ lại để mình dưới ách tôi mọi nữa. (2 Phi-e-rơ 2:22 Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: Chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã rửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn.) Rô-ma 6:12 Vậy, chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục nó. 14 Vì tội lỗi không cai trị trên anh em đâu; bởi anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển.
• Đức Thánh Linh đem đến sự sống và tự do: Rô-ma 8:2 vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Jêsus Christ buông tha tôi khỏi luật pháp của sự tội và sự chết. 2 Cô-rinh-tô 3:17 Vả, Chúa tức là Thánh Linh, Thánh Linh của Chúa ở đâu, thì sự tự do cũng ở đó.
5. Cầu nguyện theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và bởi đức tin đón nhận sự chữa lành, sự tự do của Chúa ban cho, vì Ngài đã trả xong hết nợ cho chúng ta trên thập tự giá, và mua chuộc chúng ta bằng mạng sống quí báu của Ngài. Ngài muốn chúng ta được phước trong ơn lành của Ngài để bày tỏ Tin Lành quyền phép của Đức Chúa Jêsus cho đến kỳ Chúa trở lại, Em-ma-nu-ên.
(Còn tiếp phần 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eight − two =