Tải MP3Tải Dàn Bài

1. Kinh Thánh:
Mathiơ 16:24 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Nếu ai muốn theo ta, thì phải liều mình, vác thập tự giá mình mà theo ta. 25 Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. 26 Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại? 27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm
Mathiơ 19:16 Nầy, có một người đến hỏi Ngài rằng: Thưa thầy, tôi phải làm việc lành chi cho được sự sống đời đời? 17 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi hỏi ta về việc lành? Chỉ có một Đấng lành mà thôi. Nếu ngươi muốn vào sự sống, thì phải giữ các điều răn. 18 Người hỏi: Những điều răn gì? Đức Chúa Jêsus phán rằng: Những điều răn nầy: Đừng giết người; đừng phạm tội tà dâm; đừng ăn trộm cắp; đừng làm chứng dối; 19 Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình. 20 Người trẻ đó thưa rằng: Tôi đã giữ đủ các điều nầy; còn thiếu chi cho tôi nữa? 21Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu ngươi muốn được trọn vẹn, hãy đi bán hết gia tài mà bố thí cho kẻ nghèo nàn, thì ngươi sẽ có của quí ở trên trời; rồi hãy đến mà theo ta. 22 Nhưng khi người trẻ nghe xong lời nầy, thì đi, bộ buồn bực; vì chàng có của cải nhiều lắm.
Rôma 12:1 Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.
2. Suy gẫm: Thách thức lớn của nhiều cơ đốc nhân là sống không ích kỷ và hy sinh. Đây là thời kỳ đề cao cái tôi (chữ I trong Anh ngữ), điều đó có thể dễ nhận thấy qua các vật dụng quanh ta với sự bắt đầu bằng chữ “i” như iphone, ipads, iMacs, iBooks, iPhoto, and iTunes. Thế gian thuyết giảng để “nhận lãnh” trong khi Kinh Thánh dạy cách “cho đi”. Nhiều người mong muốn được nhận phục vụ hơn là phục vụ cho người khác. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng toàn bộ đức tin của chúng ta được xây dựng trên một sự hy sinh một lần là đủ cả – Đức Chúa Jesus, người sẳn sàng hy sinh vì Đức Chúa Cha mà xin sự tha tội vĩnh viễn cho tội lỗi loài người. Là những môn đồ của Chúa Jesus, chúng ta được kêu gọi không sống cho sự hư mất của thân thể này, nhưng là cho sự sống đời đời trong Ngài. Chúng ta hãy mang thập tự giá mỗi ngày và bước theo Chúa Jesus. Hãy có một đời sống tận hiến cho Chúa, nghĩa là chúng ta phải hy sinh trong những quyết định, ước muốn, lối sống, dâng hiến, phục vụ, và rất nhiều điều khác nữa. Vâng, nếu chúng ta có mối quan hệ gần gũi với Ngài và ở trong Ngài, thì điều đó trở nên không quá nặng nề hay không thể không làm được, vì Ngài ban cho chúng ta ân điển, sức mạnh và sự sức dầu để làm được mọi sự. Khi chúng ta tin Chúa sẽ làm nhiều điều kỳ diệu trong năm 2018, chúng ta hãy sống cho sự hy sinh diệu kỳ này.
3. Trọng tâm cầu nguyện:
•  Cầu nguyện để sống một đời sống tận hiến.
•   Xin Chúa giúp bạn mang những ngợi khen về sự hy sinh vào trong nhà của Chúa.
•   Cầu nguyện Chúa giúp bạn có đức tin vào Ngài để sống hy sinh hơn là thụ hưởng.
•   Xin Chúa giúp bạn vâng phục lời dạy của Ngài để dâng mạng sống và sự hy sinh của mình bằng việc vác lấy thập giá của Ngài và theo Ngài trong mọi lúc mọi nơi.
•   Cầu nguyện cho hội thánh địa phương bạn trở nên một hội thánh của sự hy sinh – là đặc tính quan trọng của hội thánh trong mọi sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − one =