Tải MP3Tải Dàn Bài
1. Kinh Thánh:
Mathiơ 6:14  Vả, nếu các ngươi tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. 15 Song nếu không tha lỗi cho người ta, thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi.
Mathiơ 18:21  Phi-e-rơ bèn đến gần Đức Chúa Jêsus mà hỏi rằng: Thưa Chúa, nếu anh em tôi phạm tội cùng tôi, thì sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần chăng?
Ê-phê-sô 4:32  Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
2. Suy gẫm:
Nếu chúng ta mong muốn có kinh nghiệm trong hành trình theo Chúa trong năm nay, thì chúng ta phải bước đi trong sự tha thứ và không như trước kia nữa. Đức Chúa Jesus dạy rằng chúng ta tha thứ cho người xung quanh như thế nào thì Đức Chúa Cha cũng sẽ tha thứ chúng ta cũng như thể ấy. Nghĩ như thế này: Chúa Jesus không những tha thứ cho tất cả những tội lỗi của bạn khi Ngài bị treo trên thập tự giá, mà Ngài đã tha thứ mọi tội lỗi của toàn thể nhân loại trong quá khứ, hiện tại, và tương lai! Chúa Jesus đã làm một lần là đủ cả! Bây giờ, Ngài sống trong chúng ta, không lý nào chúng ta không thể tha thứ cho những người khác về bất cứ điều gì họ đã làm sai trật với chúng ta. Bạn ơi! Hãy tha thứ nhau. Nếu bạn giữ nó, nó sẽ làm tổn thương bạn và làm bạn xa cách mọi ơn phước mà bạn đáng được nhận. Hãy đến làm hòa với họ và sau đó cầu nguyện. Điều đó cần nên làm! Tại thời điểm bạn làm, bạn sẽ ở trong sự bức phá.
3. Trọng tâm cầu nguyện
•    Cầu nguyện Chúa tỏ bất cứ điều gì bạn chưa tha thứ được hoặc đang cất giấu trong lòng bạn.
•    Xin sự khôn ngoan để giải quyết nó.
•    Cầu nguyện để can đảm đi đến người có liên quan và giải quyết mọi việc (xin lỗi/tha thứ).
•    Xin Chúa giúp bạn tiếp tục tha thứ cho những người khác mà Chúa đang mang đến cuộc đời bạn.
•    Xin sự tha thứ về bất cứ điều gì bạn có thể mắc phạm.
•    Xin Chúa giúp cho hội thánh địa phương bạn luôn luôn là một hội thánh tha thứ – trong cả việc mở rộng nó và tiếp nhận nó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + fifteen =