Tải MP3Tải Dàn Bài

1. Kinh Thánh:
Mathiơ 19:19   Hãy thảo kính cha mẹ; và: Hãy yêu kẻ lân cận như mình.
Mathiơ 22:37  Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi.
Giăng 13:35  Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.
Ga-la-ti 5:22  Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ

2. Suy gẫm: Tình yêu thương là nền tảng quan trọng nhất của đức tin chúng ta – tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa ban cho chúng ta qua món quà vô giá là Chúa Cứu Thế Jesus. Ngài đã ban chúng ta ngay cả khi chúng ta vẫn còn là người tội lỗi. Chúa Jesus là TÌNH YÊU. Vì yêu nên Ngài đã chết, đã sống lại, đã thăng thiên, đang sắm sẳn một chỗ, và sẽ trở lại đem chúng ta đi với Ngài! Không có gì so sánh với tình yêu tuyệt vời, thấu hiểu, vĩnh cửu của Thiên Chúa Toàn Năng. Tình yêu Chúa giúp khỏa lấp tội lỗi và đau khổ, mang đến niềm vui mừng trong sự thật, tìm kiếm niềm vui không ích kỷ, không dễ dàng bị kích động, và không suy tưởng điều ác. Tình yêu thương là cam chịu, tin tưởng, hy vọng, và chịu đựng tất cả mọi thứ. Tình yêu này sẽ không bao giờ qua đi. Kinh Thánh dạy rằng “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, và tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương” (1 Côr 13:13). Đó là tình yêu thương Chúa muốn chúng ta mang đến cho những người chung quanh và cả với kẻ thù nghịch mình. Trong thời gian tuyệt vời nầy, hãy kiểm tra lượng tình yêu của bạn. Nó tràn đầy tình yêu của Đức Chúa Trời không? Nó có được thể hiện đúng cách không? Bạn có nhận được tình yêu này từ Đức Chúa Cha thường xuyên không? Biết rằng: bạn không thể cho những gì bạn không có. Một cách khác, hãy nhận lấy tình yêu của Đức Chúa Cha và cho phép Ngài tuôn đổ tình yêu thương vào bạn. Sau đó hãy ra đi và chia sẻ tình yêu đó cho người khác!

3. Trọng tâm cầu nguyện:
•     Cầu nguyện cho sự nhận biết được tình yêu vô biên mà Chúa đang dành cho bạn.
•     Xin Chúa giúp bạn yêu thương những người chung quanh.
•     Xin Chúa gia tăng tình yêu trong bạn đối với anh chị em trong hội thánh và đối với những người chưa được cứu.
•     Cầu nguyện Chúa giúp bạn yêu Chúa hơn bao giờ hết.
•     Xin Chúa tuôn đổ tình yêu kỳ diệu của Ngài trên hội thánh địa phương bạn, và hội thánh tiếp tục chuyển giao tình yêu của Ngài đến với thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two − 1 =