Tải MP3Tải Dàn Bài

1. Kinh Thánh:
Công-vụ 1:8 Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất.
Công-vụ 2:13 Nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng: Họ say rượu mới đó. 14 Bấy giờ, Phi-e-rơ đứng ra cùng mười một sứ đồ, cất tiếng nói với dân chúng rằng: Hỡi người Giu-đa, và mọi người ở tại thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết rõ điều nầy, và lắng tai nghe lời ta.
Công-vụ 4:13 Khi chúng thấy sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, biết rõ rằng ấy là người dốt nát không học, thì đều lấy làm lạ; lại nhận biết hai người từng ở với Đức Chúa Jêsus.
Hê-bơ-rơ 4:16 Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.
Hê-bơ-rơ 10:19 Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Jêsus được dạn dĩ vào nơi rất thánh, 20 bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, 21 lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, 22 nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. 23 Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. 24 Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành; 25 chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau, và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
1 Giăng 4:17 Nầy vì sao mà sự yêu thương được nên trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày xét đoán, ấy là Chúa thể nào thì chúng ta cũng thể ấy trong thế gian nầy.

2. Suy gẫm: Trước khi sứ đồ Phi-e-rơ rao giảng sứ điệp đầu tiên sau khi Đức Thánh Linh giáng xuống trong ngày lễ Ngũ Tuần và 3000 linh hồn được cứu, ông đã chối Chúa Jêsus ba lần vào đêm Ngài bị bắt. Nhưng Ngài vẫn yêu thương và hoàn thành lời hứa của Chúa là ban cho các môn đệ quyền năng để trở thành chứng nhân của Ngài. Bởi năng quyền đó, đã có một sự dạn dĩ phi thường để đối chất với sự ngang ngược, chế nhạo, và hăm dọa của đám đông – nơi mà ông đã thiếu dũng cảm trong quá khứ. Giờ đây ông đã có sự dạn dĩ rao truyền sứ điệp về sự cứu rỗi. Sau đó ông đã làm nhiều phép lạ trong sự dạn dĩ rao báo tin lành. Bạn ơi, chúng ta không được chùng bước hay yếu đuối trong việc sống đạo; Chúng ta phải dạn dĩ cho Chúa Jesus. Và phần thưởng của chúng ta lớn lắm, đó là mão triều thiên tại nơi thiên đàng. Bây giờ cần sự dạn dĩ tuyệt đối! Tôi tin rằng Đức Chúa Trời muốn ban cho chúng ta sự dạn dĩ đó và chúng ta phải thể hiện điều đó trong linh trình theo Ngài.

3. Trọng tâm cầu nguyện:
•   Xin Chúa ban sự dạn dĩ để chống lại thế giới tội lỗi.
•   Xin để trở nên người dạn dĩ cho Chúa.
•   Xin ân điển và sự thương xót của Chúa giúp bạn mỗi ngày bước theo Chúa cách dạn dĩ và mạnh mẽ hơn.
•   Cầu nguyện xin Chúa giúp bạn dành nhiều thời gian gần gũi với Chúa Jesus, hầu cho những người quanh bạn nhận biết được sự mạnh mẽ trong bạn là đến bởi Chúa Jesus.
•   Xin sự mạnh mẽ vượt trội xảy ra trên hội thánh địa phương bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen − 18 =