Tải MP3Tải Dàn Bài

1. Kinh Thánh:
Ma-thi-ơ 20:18  Nầy, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem, và Con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo, bọn đó sẽ luận giết Ngài. 19 Họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự; đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.
Công-vụ 3:1 Buổi cầu nguyện giờ thứ chín, Phi-e-rơ với Giăng cùng lên đền thờ. 2 Vả, có một người què từ lúc sanh ra, cứ hằng ngày người ta đem đặt tại cửa đền, gọi là Cửa Đẹp, đặng ăn mày những người vào đền. 3 Người thấy Phi-e-rơ và Giăng vào, thì xin hai người bố thí. 4 Phi-e-rơ với Giăng ngó chăm người, rồi nói rằng: Hãy nhìn xem chúng ta. 5 Vậy, người bèn nhìn chăm chăm hai người, tưởng sẽ được chút gì. 6 Nhưng Phi-e-rơ nói với người rằng: Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi: nhân danh Đức Chúa Jêsus Christ ở Na-xa-rét, hãy bước đi! 7 Phi-e-rơ nắm tay hữu người đỡ dậy. Tức thì bàn chân và mắt cá người trở nên cứng vững;
Công-vụ 4:18  Họ bèn đòi hai người vào, rồi cấm tiệt, chẳng cho nhân danh Đức Chúa Jêsus mà nói hay là dạy. 19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời rằng: Chính các ông hãy suy xét, trước mặt Đức Chúa Trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? 20Vì, về phần chúng tôi, không có thể chẳng nói về những điều mình đã thấy và nghe.
Công-vụ 5:27  và khi điệu các sứ đồ đi rồi, thì đem đến tòa công luận. Thầy cả thượng phẩm tra hỏi các sứ đồ, rằng: 28 Chúng ta đã cấm ngặt các ngươi, không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Giê-ru-sa-lem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy, các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao! 29 Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng: Thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. 30 Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng ta đã khiến Đức Chúa Jêsus sống lại, là Đấng mà các ông đã treo trên cây gỗ và giết đi. 31 Đức Chúa Trời đã đem Đấng ấy lên bên hữu Ngài, làm Vua và Cứu Chúa, để ban lòng ăn năn và sự tha tội cho dân Y-sơ-ra-ên. 32 Còn Chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời đã ban cho kẻ vâng lời Ngài vậy.
1 Giăng 1:3  chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Vả, chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha, và với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ.

2. Suy gẫm:  Kinh Thánh nói rằng Chúa của chúng ta là một ngọn lửa mãnh liệt. Lửa có tính truyền dẫn và lây lan.  Khi chúng ta biết, hiểu, và kinh nghiệm về sự cứu rỗi của Chúa Jesus, chúng ta phải ra đi làm nhân chứng cho Ngài.  Hãy nhớ rằng cùng một Đức Thánh Linh đã làm Đức Chúa Jesus sống lại từ cõi chết nay đang sống trong bạn.  Thân thể bạn là đền thờ của Ngài, Thánh Linh Chúa tức là sông nước hằng sống đang chảy trong bạn và khao khát được tuôn chảy ra khỏi bạn. Để làm chứng nhân cho Chúa bạn cần phải nắm vững điều này qua lời Kinh Thánh “Lời chứng của Chúa Jesus là linh khí của lời tiên tri” (Khải huyền 19:10c) và phải nhận biết tội nhân thắng được tội lỗi là bởi huyết của Chiên Con và sự xưng nhận qua môi miệng họ với Chúa. Vì vậy, hãy nhận biết bạn là một chứng nhân có ảnh hưởng lan rộng cho Chúa Jesus ở bất cứ nơi đâu bạn đi. Nếu các tín hữu thực sự hiểu lấy điều này, mọi người sẽ đến với Chúa Jesus thật nhiều! Hãy nghe, bạn được cứu để kể câu chuyện của bạn về câu chuyện của Ngài! Khi bạn làm, bạn sẽ rao truyền những gì Chúa Jesus đã làm cho bạn, thì Chúa chắc chắn sẽ làm điều đó cho họ. Chúng ta phải tin rằng Chúa ban cho chúng ta một sự khao khát để làm chứng nhân cho Chúa Jesus! Tuy nhiên, trước tiên chúng ta phải cam kết trở thành một nhân chứng TUYỆT VỜI, là người làm chứng một cách say sưa về sự cứu rỗi, trả giá, chữa lành, và giải phóng trong năng quyền của Chúa. Bạn sẽ làm điều đó chứ?

3. Trọng tâm cầu nguyện:
•   Cầu nguyện Chúa cho bạn có tấm lòng khao khát chia sẻ câu chuyện của bạn với những người chưa được cứu.
•   Xin Chúa đặt gánh nặng trong lòng bạn về những linh hồn đang hư mất và ban cho bạn lòng say mê đưa họ về với Chúa.
•   Xin Chúa giúp đời sống của bạn trở nên là muối của đất, ánh sáng của thế gian, ảnh hưởng đến những người xung quanh.
•   Cầu nguyện cho sự thông biết, và những lời nói phải thì phải lúc.
•   Cầu nguyện cho hội thánh địa phương của bạn tăng trưởng trong sự nỗ lực làm chứng tại các thành phố xung quanh.
•   Cầu xin Chúa ban những khải tượng, chiến lược trong việc làm chứng và ra đi truyền giáo để tiếp cận được nhiều người chưa được cứu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

11 + sixteen =