Tải MP3Tải Dàn Bài


Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 3:9-17
Câu gốc: Ma-thi-ơ 3:11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa.
Mục đích: Ê-xê-chi-ên 33:11 Hãy nói cùng chúng nó rằng: Chúa Giê-hô-va phán: Thật như Ta hằng sống, Ta chẳng lấy sự kẻ dữ chết làm vui, nhưng vui về nó xây bỏ đường lối mình và được sống. Các ngươi khá xây bỏ, xây bỏ đường lối xấu của mình. Sao các ngươi muốn chết, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên?
1. Giăng Báp tít cảnh báo người Pha-ri-si và Sa-đu-sê (hai đảng của người Do-thái)
   a. Đừng tự khoe về tổ phụ: Ma-thi-ơ 3:9 và đừng tự khoe rằng: Áp-ra-ham là tổ chúng ta; và ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá nầy sanh ra con cái cho Áp-ra-ham được.
• Đức Chúa Jêsus phán về họ: Giăng 8:37 Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm thế để giết Ta, vì đạo Ta không được chỗ nào ở trong lòng các ngươi. 38 Ta nói điều Ta đã thấy nơi Cha Ta; còn các ngươi cứ làm điều đã học nơi cha mình. 39 Chúng trả lời rằng: Cha chúng tôi tức là Áp-ra-ham, Đức Chúa Jêsus phán rằng: Nếu các ngươi là con Áp-ra-ham, thì chắc sẽ làm công việc của Áp-ra-ham. 40 Nhưng hiện nay, các ngươi tìm mưu giết Ta, là người lấy lẽ thật đã nghe nơi Đức Chúa Trời mà nói với các ngươi; Áp-ra-ham chưa hề làm điều đó!
Rô-ma 4:1 Vậy, chúng ta sẽ nói Áp-ra-ham, tổ phụ chúng ta, theo xác thịt đã được ích gì? 2 Thật thế nếu Áp-ra-ham đã được xưng công bình bởi việc làm, thì có cớ khoe mình; nhưng trước mặt Đức Chúa Trời không có như vậy. 3 Vì Kinh Thánh có dạy chi? Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời, và điều đó kể là công bình cho người.
    b. Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây: Ma-thi-ơ 3:10 Bây giờ cái búa đã để kề rễ cây; vậy hễ cây nào không sanh trái tốt, thì sẽ phải đốn và chụm. (Ma-thi-ơ 7:19 Chúa lặp lại)
Ma-thi-ơ 15:13 Ngài đáp rằng: Cây nào mà Cha Ta trên trời không trồng, thì phải nhổ đi.
Ê-sai 10:33 Nầy, Chúa, là Đức Giê-hô-va vạn quân, sẽ dùng oai mạnh đốn các nhánh cây; những kẻ cao lớn đều bị chặt, những kẻ kiêu ngạo bị hạ xuống.
2. Giăng nói về chức vụ của mình và giới thiệu chức vụ của Đấng sẽ đến:
Ma-thi-ơ 3:11 Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn; song Đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta, ta không đáng xách giày Ngài. Ấy là Đấng sẽ làm phép báp-tem cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. 12 Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt.
     a. Về chức vụ của Giăng: Về phần ta, ta lấy nước mà làm phép báp-tem cho các ngươi ăn năn (11a) => Mác 1:4 Giăng đã tới, trong đồng vắng vừa làm vừa giảng phép báp-tem ăn năn, cho được tha tội; (Công-vụ 13:24 Trước khi Đức Chúa Jêsus chưa đến, Giăng đã giảng dạy phép báp-tem về sự ăn năn cho cả dân Y-sơ-ra-ên); Lu-ca 16:16 Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó.
     b. Về chức vụ của Đức Chúa Jêsus:
• Đấng đến sau ta, có quyền phép hơn ta. Ta không đáng xách giày cho Ngài. (11b)
• Đấng từ trên cao đến: Giăng 3:31 Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài. Kẻ từ đất đến là thuộc về đất, và nói ra cũng như là thuộc về đất; còn Đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. (Giăng 3:30 Ngài phải dấy lên, ta phải hạ xuống.)
• Đấng làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. (11c)
Chúa dặn các môn đồ trước khi về trời: Công-vụ 1:4 Lúc ở với các sứ đồ, Ngài dặn rằng đừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các ngươi đã nghe Ta nói. 5 Vì chưng Giăng đã làm phép báp-tem bằng nước, nhưng trong ít ngày, các ngươi sẽ chịu phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.
Được ứng nghiệm: Công-vụ 2:1 Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ. 2 Thình lình, có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. 3 Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. 4 Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói.
Tiếp tục ứng nghiệm: Công-vụ 2:38 Phi-e-rơ trả lời rằng: Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh.
• Tay Ngài cầm nia dê sạch sân lúa mình: Ma-thi-ơ 3:12 Tay Ngài cầm nia mà dê thật sạch sân lúa mình và Ngài sẽ chứa lúa vào kho, còn rơm rạ thì đốt trong lửa chẳng hề tắt. = (Mác 9:48 đó là nơi sâu bọ của chúng nó chẳng hề chết và là nơi lửa chẳng hề tắt. 49 Vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa.) Lu-ca 13:28 Khi ấy, các ngươi thấy Áp-ra-ham, Y-sác và Gia-cốp, cùng hết thảy các đấng tiên tri đều ở trong nước Đức Chúa Trời, còn các ngươi sẽ bị quăng ra ngoài, là nơi có khóc lóc và nghiến răng. 29 Lại từ Đông Tây Nam Bắc, người ta sẽ đến mà ngồi bàn ở trong nước Đức Chúa Trời. 30 Nầy, khi ấy có kẻ rốt sẽ nên đầu, kẻ đầu sẽ là rốt.
3. Đức Chúa Jêsus chịu báp tem: Ma-thi-ơ 3:13 Khi ấy, Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh, đặng chịu người làm phép báp-tem.
      a. Đức Chúa Jêsus từ xứ Ga-li-lê: Vùng Ngài ở sau khi trở về từ xứ Ê-díp-tô.
Ma-thi-ơ 2:22 Song khi nghe vua A-chê-la-u nối ngôi vua cha là Hê-rốt mà trị vì tại xứ Giu-đê, thì Giô-sép sợ, không dám về; và bởi đã được Đức Chúa Trời mách bảo trong chiêm bao, nên người vào xứ Ga-li-lê. (Đọc Ma-thi-ơ đoạn 2)
     b. Giăng từ chối làm báp tem cho Chúa Jêsus: Ma-thi-ơ 3:14 Song Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp-tem, mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao!
     c. Tại sao Đức Chúa Jêsus chịu báp tem?
• Ngài làm trọn sự công bình: Ma-thi-ơ 3: Đức Chúa Jêsus đáp rằng: 15 Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy.
• Ngài đến để làm trọn luật pháp: Ma-thi-ơ 5:17 Các ngươi đừng tưởng Ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; Ta đến, không phải để phá, song để làm cho trọn.
• Vì Ngài là Con Cả: Rô-ma 8:29c Ngài là Con cả ở giữa nhiều anh em. => Hê-bơ-rơ 2:14 Vậy thì, vì con cái có phần về huyết và thịt, nên chính Đức Chúa Jêsus cũng có phần vào đó, hầu cho Ngài bởi sự chết mình mà phá diệt kẻ cầm quyền sự chết, là ma quỉ. 17 Nhân đó, Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời, trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, đặng đền tội cho chúng dân.
• Ngài làm gương để chúng ta noi theo: 1 Phi-e-rơ 2:21 Anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. (1 Phi-e-rơ 3:21 Phép báp-tem bây giờ bèn là ảnh tượng của sự ấy để cứu anh em, phép ấy chẳng phải sự làm sạch ô uế của thân thể, nhưng một sự liên lạc lương tâm tốt với Đức Chúa Trời, bởi sự sống lại của Đức Chúa Jêsus Christ.)
• Ngài bắt đầu Tin lành của nước Đức Chúa: Lu-ca 16:16 Luật pháp và các lời tiên tri có đến đời Giăng mà thôi; từ đó tin lành của nước Đức Chúa Trời được truyền ra, và ai nấy dùng sức mạnh mà vào đó. = (BHĐ mọi người hăng hái chen nhau vào Nước Đức Chúa Trời.)
     d. Sau khi Đức Chúa Jêsus chịu báp tem: Ma-thi-ơ 3:16 Vừa khi chịu phép báp-tem rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò câu, đậu trên Ngài. (Lu-ca 3:21c Ngài đang cầu nguyện thì trời mở ra, bỗng chúc các từng trời mở ra.)
• Bỗng chúc các từng trời mở ra:
Bày tỏ sự hiện diện của: Đức Chúa Trời, Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh.
Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống trên Ngài: Ê-sai 11:2 Thần của Đức Giê-hô-va sẽ ngự trên Ngài, tức là thần khôn ngoan và thông sáng, thần mưu toan và mạnh sức, thần hiểu biết và kính sợ Đức Giê-hô-va.
Sáng-thế Ký 1:2 Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.
Đức Chúa Trời xác nhận cho Giăng về Đấng Giăng đang làm chứng: Giăng 1:33 Về phần ta, ta vốn không biết Ngài; nhưng Đấng sai ta làm phép báp-tem bằng nước có phán cùng ta rằng: Đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu lên trên, ấy là Đấng làm phép báp-tem bằng Đức Thánh Linh.
Tiếng phán của Đức Chúa Cha: Ma-thi-ơ 3:17 Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng. (Lu-ca 9:35 Bấy giờ, nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Nầy là Con Ta, Người được lựa chọn của Ta, hãy nghe Người); Ê-sai 61:1-2
* Sự làm báp tem cho dân y-sơ-ra-ên trong biển đỏ:
Xuất 14:19 Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã đi trước trại quân của dân Y-sơ-ra-ên lộn lại đi sau; còn trụ mây vốn đi trước trại quân, lại ở về sau; 21 Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến đùa biển lại trọn cả đêm; Ngài làm cho biển bày ra khô, nước phân rẽ. 22 Dân Y-sơ-ra-ên xuống biển, đi như trên đất cạn; còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả. 24 Vả, đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại quân Ê-díp-tô, bèn làm cho họ phải rối loạn. => 1 Cô-rinh-tô 10:1 Vả, hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, 2 chịu Môi-se làm phép báp tem trong đám mây và dưới biển.
4. Cầu nguyện: Theo sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và nhờ Chúa để áp dụng vào đời sống và chia sẻ cho người khác!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 14 =