07 – TIỆC CƯỚI VÀ NHỮNG VỊ KHÁCH MỜI

Câu ghi nhớ: Khải-huyền 19:9 Thiên sứ phán cùng tôi rằng: Hãy chép: Phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới Chiên Con! Người lại tiếp rằng: Đó là những lời chân thật của Đức Chúa Trời. Mục đích: Giúp chúng ta biết cách để được Chúa dẫn chúng ta vào phòng yến tiệc

... Đọc tiếp.

BÀI 01 – 7 ĐIỀU TỰ KẾT ƯỚC VỚI CHÚA

Câu ghi nhớ:  Cô-lô-se 3:17 Mặc dầu anh em nói hay làm, cũng phải nhân danh Đức Chúa Jêsus mà làm mọi điều, nhờ Ngài mà tạ ơn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Mục đích:  2 Cô-rinh-tô 3:18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển Chúa như

... Đọc tiếp.