23 – LỜI DẠY VỀ SỰ LY DỊ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:31-32 Câu ghi nhớ: Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. (Ma-la-chi 2:16) Mục

... Đọc tiếp.

24 – BẢO VỆ GIA ĐÌNH KHỎI LY DỊ

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:31-32 Câu ghi nhớ: Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên có phán rằng ta ghét người nào bỏ vợ, và người nào lấy sự hung dữ che áo mình, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Vậy hãy giữ trong tâm thần các ngươi, chớ đãi cách phỉnh dối. (Ma-la-chi 2:16) Mục

... Đọc tiếp.

25 – LỜI HỨA NGUYỆN

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:33-37 Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 5:34 Song Ta phán cùng các ngươi rằng đừng thề chi hết! Mục đích: Giúp chúng ta thấy được tầm quan trọng của “lời hứa nguyện” đối với Chúa. I. LUẬT VỀ SỰ THỀ NGUYỆN HAY HỨA NGUYỆN 1. Luật pháp: Giữ lời thề Ma-thi-ơ 5:33 Các

... Đọc tiếp.