01 – BÀI GIẢNG TRÊN NÚI

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ đoạn 6 Mục đích: Ma-thi-ơ 16:27 Vì Con người sẽ ngự trong sự vinh hiển của Cha mình mà giáng xuống cùng các thiên sứ, lúc đó, Ngài sẽ thưởng cho từng người, tùy việc họ làm.

... Đọc tiếp.

01 – CÁC PHƯỚC LÀNH

Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 5 Mục đích: Đức Chúa Jesus dạy những điều căn bản về Nước Trời, và Ngài muốn cho con dân Ngài được hưởng ở đất cũng như ở Trời. Ma-thi-ơ 5:1 Đức Chúa Jêsus xem thấy đoàn dân đông, bèn lên núi kia; khi Ngài đã ngồi, thì các môn đồ đến

... Đọc tiếp.

01 – CẢM TẠ, XƯNG TỘI VÀ NHẬN SỰ TỰ DO

Câu ghi nhớ: Hê-bơ-rơ 9:11  Nhưng Đấng Christ đã hiện đến làm thầy tế lễ thượng phẩm của những sự tốt lành sau nầy; Ngài đã vượt qua đền tạm lớn hơn và trọn vẹn hơn, không phải tay người dựng ra, nghĩa là không thuộc về đời nầy. Mục đích:  Chúng ta ai nấy đều muốn

... Đọc tiếp.

01 – CHÚA GIÊ-XU – NGÔI LỜI

Câu ghi nhớ:  I Giăng 1:1  Điều có từ trước hết, là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm, và tay chúng tôi đã rờ về Lời Sự Sống; Mục đích: Đức Chúa Jesus muốn chúng ta kinh nghiệm được chính mình Ngài vì Ngài là Lời Sự Sống

... Đọc tiếp.

01 – CÔNG VIỆC CỦA ĐỨC TIN

Kinh Thánh:  I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-10 Câu ghi nhớ:  I Tê-sa-lô-ni-ca 1:3  Vì trước mặt Đức Chúa Trời là Cha, chúng tôi nhớ mãi về công việc của đức tin anh em, công lao của lòng yêu thương anh em, sự bền đỗ về sự trông cậy của anh em trong Đức Chúa Giê-su Christ chúng

... Đọc tiếp.

01 – DÒNG SÔNG SỰ SỐNG

Kinh Thánh:  Ê-xê-chi-ên 47 Câu ghi nhớ:  Giăng 7:38  Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng-sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Mục đích:  Giúp chúng ta hiểu được “Dòng Sông Sự Sống” đang ở trong chúng ta và Ngài muốn sự-sống đó văng ra cho đến sự-sống đời-đời.

... Đọc tiếp.

01 – ĐOÀN DÂN ĐÔNG VÀ CÔNG VIỆC CỦA HỌ

Kinh Thánh:  Ma-thi-ơ 13:1-23; Mác 4:1-20; Lu-ca 8: 1-18 Mục đích:  Gia-cơ 1:22  Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. I.  Bối cảnh :  13: 1-2 1 Cũng ngày ấy, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nhà, ngồi bên mé biển. 2 Đoàn dân nhóm họp xung quanh Ngài đông lắm,

... Đọc tiếp.

01 – GỐC NHO VÀ NHÁNH

Kinh Thánh:  Giăng 15 Câu gốc:  Giăng 15:16  Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn: lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin Cha, thì

... Đọc tiếp.

01 – NGUỒN GỐC CỦA KẺ PHẢN LOẠN

Câu ghi nhớ:  Giăng10:10  Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật. Mục đích:  II Cô-rinh-tô 2:11  Để cho chúng ta biết:  Hầu đừng để cho quỷ Sa-tan thắng chúng ta, vì chúng ta chẳng phải là

... Đọc tiếp.

01 – NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC ƠN

Kinh Thánh:  Lu-ca 1 Câu ghi nhớ:  Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được (Lu-ca 1: 37). Mục đích:  Ngài đang tìm kiếm những con người để sử dụng cho vương quốc của Ngài. I.  TÁC GIẢ: 1.  Lu-ca:  Theo lịch sử của Cơ Đốc giáo, Lu-ca là tác giả của Tin

... Đọc tiếp.