01 – CHÚA SỐNG LẠI RỒI!

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 28:1-20 Câu ghi nhớ: Ma-thi-ơ 28:6 Ngài không ở đây đâu; Ngài sống lại rồi, như lời Ngài đã phán. Hãy đến xem chỗ Ngài đã nằm; Mục đích: Giăng 14:19b vì Ta sống thì các ngươi cũng sẽ sống. I. BỐI CẢNH SỐNG LẠI CỦA CHÚA JÊSUS 1. Thời điểm Chúa

... Đọc tiếp.

01 – ĐẤNG KHÔI PHỤC MỌI SỰ

Câu ghi nhớ: Ê-sai 61:7 Các ngươi sẽ được gấp hai để thay vì sự xấu hổ; chúng nó sẽ vui vẻ về phận mình để thay sự nhuốc nhơ. Vậy nên chúng nó sẽ có sản nghiệp bội phần trong xứ mình, và được sự vui mừng đời đời. Mục đích: Giúp chúng ta

... Đọc tiếp.

01 – ĐỀN THỜ BỊ SỤP ĐỔ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 24:1-26 Câu ghi nhớ: Lu-ca 19:44 Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng. Mục đích: Giúp chúng ta tỉnh thức, cầu nguyện, yêu mến Chúa

... Đọc tiếp.

01 – ĐỜI SỐNG MỚI

Kinh thánh:Cô-lô-se 3:1-17 ******* Câu ghi nhớ: 2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới. Mục đích: Giúp chúng ta biết ý muốn Đức Chúa Trời cho đời sống hằng ngày, vì những quyết

... Đọc tiếp.

01 – QUYỀN NĂNG TIỆC THÁNH

Câu gốc: Giăng 6:56 Người nào ăn thịt Ta và uống huyết Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong người. Mục đích: Như Cha, là Đấng hằng sống, đã sai Ta đến, và Ta sống bởi Cha; Cũng một thể ấy, người nào ăn Ta, sẽ sống bởi Ta vậy. Giăng 6:57 I.

... Đọc tiếp.

01 – TÂM TÌNH XÂY DỰNG

Nêhêmi Đoạn 1 Câu ghi nhớ: Họ sẽ xây lại các nơi hoang vu ngày xưa, dựng lại các nơi hủy hoại lúc trước, lập lại thành bị hủy phá, là những nơi đổ nát lâu đời (Êsai 61:4). Mục đích: Muốn xây dựng lại nơi đổ nát trước tiên hãy để Chúa xây dựng lại

... Đọc tiếp.

01 – TIẾNG KÊU TRONG ĐỒNG VẮNG – P1

Phần 1: Phần 2: Câu gốc: Ê-sai 40:3 Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta! Mục đích: Ma-thi-ơ 3:3 Ấy là về Giăng Báp-tít mà đấng tiên tri Ê-sai đã báo trước rằng: Có tiếng

... Đọc tiếp.