20. SỰ CẦU NGUYỆN ĐẸP LÒNG CHÚA

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 6:5-8 Câu gốc: Phi-líp 4:6 Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Mục đích: Ma-thi-ơ 6:6 Song khi ngươi cầu nguyện, hãy vào phòng riêng, đóng cửa

... Đọc tiếp.

23. HÃY XIN, SẼ ĐƯỢC

Câu gốc: Giê-rê-mi 33:3 Hãy kêu cầu Ta, Ta sẽ trả lời cho; Ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó, là những việc ngươi chưa từng biết. Mục đích: 1 Giăng 5:14 Nầy là điều chúng ta dạn dĩ ở trước mặt Chúa, nếu chúng ta theo ý muốn Ngài mà cầu

... Đọc tiếp.

24. HÃY TÌM, SẼ GẶP!

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 7:7-8 Câu gốc: Châm-ngôn 8:17 Ta yêu mến những người yêu mến Ta, phàm ai tìm kiếm Ta sẽ gặp Ta Mục đích: Giê-rê-mi 29:13 Các ngươi sẽ tìm Ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm Ta hết lòng. 1. Mệnh lệnh và lời hứa của Chúa: Ma-thi-ơ 7:7b Hãy

... Đọc tiếp.

25. HÃY GÕ CỬA SẼ ĐƯỢC MỞ CHO

Câu gốc: Hãy gõ cửa, sẽ mở cho. Vì ai gõ cửa thì được mở. Ma-thi-ơ 7:7; c8c 1. Chúa xác định lời hứa của Ngài qua câu chuyện: Gõ cửa để xin bánh cho bạn Lu-ca 11:5-13 Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu, nửa

... Đọc tiếp.

26. ĐỨC CHÚA JÊSUS VÀO THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM

Kinh thánh: Mác 11:1-11 Câu gốc: Lu-ca 19:44 Họ sẽ hủy hết thảy, mầy và con cái ở giữa mầy nữa. Không để cho mầy hòn đá nầy trên hòn đá kia, vì mầy không biết lúc mình đã được thăm viếng. Mục đích: Ê-sai 55:6 Hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va đang khi mình gặp

... Đọc tiếp.

26. NHẬN BIẾT TIÊN TRI GIẢ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 7:15-23 Câu gốc: Giê-rê-mi 27:10 Vì ấy là chúng nó nói tiên tri giả dối, đặng cho các ngươi bị dời xa khỏi đất mình, hầu cho ta đuổi các ngươi ra, và các ngươi bị diệt mất. Mục đích: Ma-thi-ơ 24:24 Vì nhiều christ giả và tiên tri giả sẽ dấy

... Đọc tiếp.

27. NGƯỜI KHÔN NGƯỜI DẠI XÂY NHÀ

Kinh thánh: Ma-thi-ơ 7:24-27 Câu gốc: Thi-thiên 127:1 Nếu Đức Giê-hô không cất nhà, thì những thợ xây cất uổng công. Nhược bằng Đức Giê-hô-va không coi-giữ thành, thì người canh thức canh luống công. Mục đích: Hê-bơ-rơ 12:27 Vả, trong những chữ: Còn một lần nữa, tỏ ra rằng các vật hay bị rúng

... Đọc tiếp.